Show simple item record

dc.contributor.advisorMartinsen, Espen.
dc.contributor.advisorMugurusi, Godfrey.
dc.contributor.authorRajkovic, Adrian.
dc.contributor.authorAmble, Bjørn.
dc.contributor.authorJensen, Håkon Martin Valstad.
dc.date.accessioned2019-09-19T14:02:51Z
dc.date.available2019-09-19T14:02:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617859
dc.description.abstractTittel: Vurdering av traséalternativer for busslinje 33 i Gjøvik Dato: 15.05.19 Deltakere: Adrian Rajkovic Bjørn Amble Håkon Martin Valstad Jensen Veiledere: Godfrey Mugurusi Espen Martinsen Evt. oppdragsgiver: Opplandstrafikk Stikkord/nøkkelord: Vind idrettsplass, traséendring, “Øke mengde passasjerer” Antall sider/ord: 57/15221 Antall vedlegg: 1 Publiseringsavtale inngått: Ja Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Busslinje 33 Øverby-Gjøvik skysstasjonen-Østbyhøgda I denne oppgaven har vi tatt for oss den delen av busslinjen som går mellom Gjøvik skysstasjon og Østbyhøgda. Vårt mål er å finne ut om man kan optimalisere denne bussruten og hvordan forbedre den for dagens reisende som allerede benytter seg av denne bussruten, og se på hva som kan endres slik at en større kundemasse ønsker å reise med bussen. Med dette kom vi frem til problemstillingen “Kan en traséenrding av busslinje 33 i Gjøvik føre til økt bruk av buss til/fra aktiviteter på Vind idrettsplass?” Teori: Her tar vi for oss relevant teorien som er viktig i forhold til optimaliseringen av trasévalget for busslinjen. Den omhandler blant annet ruteplanlegging, konkurranseflater og generaliserte kostnader. Metode: I vår undersøkelse har vi valgt å utføre en kvantitativ spørreundersøkelse, slik at vi kan få svar fra så stor del av populasjonen som mulig. Den kvantitative undersøkelsen gjennomførte vi ved bruk av spørreskjema utsendt til medlemmene i idrettslaget Vind IL. Analyse: Analysedelen av oppgaven er der vi går dypere ned i resultatene fra både spørreundersøkelsen og beregningene som er utført. Kapitlet starter med analyse om på og avstigninger; før dekningsanalyse for pendel blir konkurranseflater diskutert, og deretter er generaliserte kostnader for alle traséalternativene vurdert. Resten av kapitlet vil mest omhandle svarene fra spørreundersøkelsen og analysering av det. Siste delen vil vi se på sammenhengen med kost/nytte; økonomisk, samfunnsmessig og miljømessig. Drøfting/resultat: I siste delen av oppgaven drøftes sammenhengen i informasjonen vi har funnet og samlet inn slik at vi kan komme med en anbefaling til Opplandstrafikk om hva de bør se nærmere på, og om dette er en endring som kan være nødvendig for å øke kollektivbruken i det aktuelle området.
dc.description.abstractTitle: Assessment of routeoptions for busline 33 in Gjøvik Date: 15.05.19 Participants: Adrian Rajkovic Bjørn Amble Håkon Martin Valstad Jensen Supervisors: Godfrey Mugurusi Espen Martinsen Employer: Opplandstrafikk Keywords Vind sportsfield, routechange, increased number of passengers Number of pages/words: 57/15221 Number of appendix: 1 Availability (open/confidential): open Short description of the bachelor thesis: Busline 33 Øverby-Gjøvik skysstasjonen-Østbyhøgda In this task we have taken the part of the bus line that goes between Gjøvik skysstasjon and Østbyhøgda. Our goal is to find out if you can optimize this bus route and how to improve it for travelers who already use this bus route, and see what can be done so that a larger customer base wants to travel with the bus. With this we came to the problem "Could a change in route of 33 in Gjøvik lead to increased use of bus to/from activities at Vind sportsfield?" Theory: Here we take on theory that is important in relation to optimizing traffic choices for bus lines. This includes route planning, competitive surfaces and generalized costs. Method: In our survey we have chosen to carry out a quantitative survey, so that we can get answers from as large a part of the population as possible. We conducted the quantitative survey using questionnaires issued to members of Idrettslaget Vind IL. Analyze: The analysis part of the thesis is where the results from both the survey and the calculation performed are looked deeper into. The chapter starts with analyzing on and offs, before pending analysis for the pendulum is discussed and then competition and generalized costs for all the alternatives are considered. The rest of the chapter will deal mostly with the answers from the survey and the analysis of them. Last part, we will look at the context of cost-benefit, economically, socially and environmentally. Discussion/result: The last part of the task is discussed in the context of the information we have found and collected through the task. This way we can end up with a recommendation for Opplandstrafikk on what they should look into, and if this is a change that may be necessary to increase collective use in the current area.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVurdering av trasealternativer for busslinje 33 i Gjøvik
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record