Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSyversen, Anne Grethe
dc.contributor.authorHveem, Harald
dc.contributor.authorTolpinrud, Jens
dc.date.accessioned2019-09-19T14:02:49Z
dc.date.available2019-09-19T14:02:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617856
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om strategisk posisjonering av bemanningsbyrået Sullestad Personal AS. Med utgangspunkt i lovendring som påvirker bemanningsbransjen er det utarbeidet en problemstilling i samarbeid med oppdragsgiver; Hvordan bør Sullestad Personal AS strategisk posisjonere seg med hensyn til forventninger i markedet?. Grunnlaget for oppgaven er et omfattende litteratursøk med hensikt til å finne relevant teori. Noe av det som blir benyttet i oppgaven er teori om merkevarebygging, posisjonering forskningsmetode, kjøpsatferd og bransjeanalyse. Teorikapittelet legger grunnlag for det oppgaven skal ta for seg. Videre i oppgaven gir bransjeanalysen av Sullestad Personal AS en grunnleggende forståelse for konkurransesituasjonen og aktørene som operer i bransjen. Oppgaven benytter seg av et deskriptivt design med en kvantitativ metode for å undersøke markedssituasjonen. En spørreundersøkelse ble utarbeidet ved hjelp av dataprogrammet Questback og sendt til et utvalg i nedslagsfeltet til Sullestad Personal AS. Avslutningsvis blir resultatene analysert og tolket for å gi et bilde av markedssituasjonen. Funn i analysen blir drøftet opp mot teorien. Drøfting- og tolkingsdelen av oppgaven tar for seg overordnet forventning til utvikling i markedet, og går strukturelt igjennom posisjoneringsprosessen utformet av Sætrang og Blindheim (1991). Til slutt presenteres en anbefaling til oppdragsgiver.
dc.description.abstractThis project is about strategic positioning of the staffing agency Sullestad Personal As. Based on the amendment that affects the staffing industry a research question was created in cooperation with the employer; How shuld Sullestad Personal As strategically position the company taking into account expectations regarding the market? The foundation for the project is a search in literature with the intent of finding relevant theorys. Topics of theory that has been used is branding, positioning, research methods, buying behavior and industry analysis. The chapter of theory lays the foundation for the project. The industy analysis provides a basic understanding of the competitive situation and the companies operating in the industry. The project uses descriptive design with a quantitative method to examine the market situation. A survey was created in a computerprogram Questback, and was sent to a selection of responders in the relevant area. The results is analyzed and interpreted to give a picture of the market situation. Findings in the analysis are discussed against relevant theory. Furthermore the project shows the expectations to the market development and goes structurally through the positioning process formed by Sætrang og Blindheim (1991). At the end a recommendation is presented.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleStrategisk posisjonering av Sullestad Personal AS i bemanningsbransjen
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel