Show simple item record

dc.contributor.advisorJohnstad, Tom
dc.contributor.authorLøberg, Merete Kolstad Kværnæs, Rolf Christian
dc.date.accessioned2019-09-19T14:02:45Z
dc.date.available2019-09-19T14:02:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617852
dc.description.abstractBachelor oppgaven ble valgt høsten 2018. Vi ønsket å skrive en oppgave innenfor den næringen vi selv jobber i og som vi kjenner godt fra før. Byggenæringen har i mange år har har hatt lavere produktivitetsvekst enn mange andre næringer og det har vært stort fokus på hvordan man kan bedre produktiviteten. Skanska Husfabrikken industrialiserer store deler av arbeidet i fabrikk før modulene og elementene monteres på byggeplass. Dette er en måte å effektivisere byggeprosessen på. Vi har derfor valgt å undersøke hvordan Skanska Husfabrikken kan skape lean i sin virksomhet. I de første møtene med Skanska Husfabrikken fikk vi vite at de hadde satt i gang et mulighetsstudie for å effektivisere bedriften. Skanska Husfabrikken ønsket av vi skulle se på det samme med “friske øyne” og kjøre et parallelt studie som kunne bidra til gode innspill i denne prosessen. Oppgaven er gjennomført som en case studie og vi startet selve prosessen med en tur til Steinkjer for å besøke bedriften og for å snakke med ulike personer der. Dette besøket ga oss informasjon som dannet grunnlaget for en hypotese om at det er i de første fasene av et prosjekt man opplever flest hindringer. Basert på samtaler på fabrikken og annen input, opplevde vi det som at bedriften hadde størst forbedringspotensiale i prosjektering og produksjon og valgte derfor å fokusere på de første fasene i verdikjeden for å studere nærmere på dette. Dersom vi hadde hatt mer tid til rådighet, ville vi trolig sett på en større del av verdikjeden. I det videre arbeidet med oppgaven valgte vi en kvalitativ studie, hvor vi i vårt andre besøk til bedriften intervjuet flere nøkkelpersoner i ulike roller. Våre spørsmål var rettet til mot fasene prosjektering og produksjon i fabrikk. Vi ønsket å lære hva som ble produsert i hver fase, hvilke hindringer som oppstod og hvordan vekslingene mellom fasene ble gjennomført. Vi har valgt drøfte våre funn opp mot lean filosofien. Gjennom kvalitative intervjuer, observasjoner og gjennomgang av ulike teorier har vi presentert tre områder som vi mener vil være viktig for Skanska Husfabrikken når de skal effektivisere sine prosjekter. Områder som er viktig for å skape lean. Vi har sett på flyt og hindringer i Skanska Husfabrikken og hvordan hindringer fører til ulike former for tap i bedriften. Det er også viktig at bedriften har gode innarbeidede rutiner for læring og kontinuerlig forbedring for at de skal kunne se på avvik som noe positivt og med det kunne utvikle seg over tid og hevde seg i konkurranse med andre. På slutten av oppgaven har vi sett hvor viktig det er at ledelsen og organisasjonen er på plass for å lykkes med lean.
dc.description.abstractThis Bachelor thesis was chosen in the autumn of 2018. We wanted to write a paper within the industry we work ourselves and which we know well. In many years, the construction industry has had lower productivity growth than many other industries and there has been great focus on how to improve productivity. Skanska Husfabrikken industrialises large parts of the processes in a factory before they mount the modules and elements on the construction site. This is a way of streamlining the construction process that should affect the productivity. We have therefore chosen to investigate how Skanska Husfabrikken can create lean in its operations. At our first meetings with Skanska Husfabrikken we learned that they had initiated a feasibility study to make the company more efficient. Skanska Husfabrikken wanted by us to look at the same issue with "fresh eyes" and run a parallel study that could contribute to this process. The thesis is a case study and we started the investigation with a trip to Steinkjer to visit the company and talk to employees there. This visit initiated the hypothesis that the most obstacles are found in the first phases of a project. We experienced that the company had the greatest potential for improvement in engineering and production and therefore chose to focus more closely on the first phases of the value chain. With more time available, we would probably have consider a larger part of the value chain. In the further work on the task, we chose a qualitative study, and during our second visit to the company we interviewed several key employees in different roles. Our questions were directed towards the phases of engineering and production in the factory. We wanted to learn what was produced in each phase, the obstacles that arose and how the changes between the phases were carried out. We have chosen to discuss our findings against the lean philosophy. Through qualitative interviews, observations and reviews of various theories, we have presented three areas that we believe will be important for Skanska Husfabrikken when they are to create lean. We have looked at flow and obstacles in Skanska Husfabrikken and how obstacles lead to various forms of loss in the company. The second area is the importance of establishing good routines for learning and continuous improvement. That way they can look at deviations as something positive and in time develop competitive advantages. At the end of the task, we have seen how important it is that the management and the organization are in place to succeed with lean.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan Skape lean i Skanska Husfabrikken
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record