Show simple item record

dc.contributor.advisorMartina Ortová
dc.contributor.authorBirklund, Maren
dc.contributor.authorKleven, Siv Hege
dc.contributor.authorKvambe, Evelyn Mercedes
dc.date.accessioned2019-09-19T14:02:45Z
dc.date.available2019-09-19T14:02:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617851
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er et avsluttende bidrag etter tre år ved studiet Økonomi, Ledelse og Bærekraft på NTNU i Gjøvik. Oppgavens oppdragsgiver gjennom denne perioden har vært Mjøsmuseet AS. Gjennom vårsemesteret har oppgaven gått ut på å kartlegge museumsvanene blant de unge voksne i alderen 20-35 år, og sett på hva som kan gjøre museet, Mjøsas Ark, til et attraktivt besøksmål blant denne aldersgruppen. Oppgaven har tatt utgangspunkt i en forskningsmodell som ble utviklet med bakgrunn i de 4 p´er og Kotler´s syn på generell kjøpsatferd. Forskningsmodellen har blitt delt inn i interne og eksterne motiver. De interne motivene, også kalt egenskaper, handler om de personlige, sosiale og kulturelle faktorene, og hvordan de påvirker kjøpsatferden. De eksterne motivene, også kalt stimuli, går på produkt, påvirkning, pris og plassering som sammen utgjør de 4 p´er. Det har blitt benyttet både kvantitativ og kvalitativ metodisk tilnærming for innsamling av data. Den kvantitative metoden har vært i form av spørreundersøkelse som hovedsakelig har gått ut på å kartlegge de interne motivene blant de unge voksne. Til den kvalitative metoden ble det benyttet fokusgruppe, og her var det de eksterne motivene som i hovedsak ble kartlagt. Resultatene fra disse metodene blir presentert hver for seg, for deretter å bli diskutert samlet. I diskusjonskapittelet blir resultatene diskutert og satt i sammenheng, og opp mot teori som er relevant for å besvare problemstillingen. Etter diskusjonskapittelet blir det presentert en konklusjon og problemstillingen blir besvart. Konklusjonen på problemstillingen er at dersom Mjøsas Ark ønsker å nå ut til unge voksne, må de tilpasse utstillingen og markedsføringen slik at det appellerer til dem. Teknologi og digitalisering er viktige stikkord, da dette er noe unge voksne i hovedsak er opptatt av i dagens samfunn. Endring av navnet “Mjøsas Ark” kan også være hensiktsmessig da dette tydelig kom frem som et misvisende navn, og en endring kan forenkle markedsføringen.
dc.description.abstractThis bachelor thesis is a final assignment after three years at the program Economics, Management and Sustainability at NTNU in Gjøvik. The employer for this thesis during this period has been Mjøsmuseet AS. Throughout the spring semester, the task has been to chart the museumhabits of young adults between the ages of 20 through 35, and determine what can make the museum of Mjøsa Ark an attractive tourist destination to this age bracket. The thesis has been based upon a researchmodel which was developed based upon the 4 p´s and Kotler's view on general purchasing behavior. The researchmodel has been divided into internal and external motives. The internal motives, also called characteristics, are about both personal, social and cultural factors, and how they affect the purchasing behavior. The external motives, also called stimuli, deal with the product, price, place and promotion which together makes the 4 p´s. Both quantitative and qualitative methodological approaches have been used for data collection. The quantitative method has been in the form of a survey which has mainly been about charting the internal motives amongs the young adults. A focusgroup was used in the the qualitative method, and here it was the external motives that were mainly charted out. The results of these methods are presented separately, then discussed together. In the discussion chapter, the results are discussed and then put into context with theory that is relevant to answer the problem. Following the discussion chapter, a conclusion is presented and the problem is answered. The conclusion to the issue is that if Mjøsas Ark wants to reach out to young adults, they must adapt the exhibition and the marketing so that it appeals to them. Technology and digitization are important keywords, as this is something young adults are mainly concerned with in today's society. Changing the name "Mjøsas Ark" can also be appropriate as this clearly emerged as a misleading name, and a change can simplify the marketing.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn studie om unge voksnes museumsvaner
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record