Show simple item record

dc.contributor.advisorFimland, Marius Steiro
dc.contributor.advisorIversen, Vegard Moe
dc.contributor.advisorTjønna, Arnt Erik
dc.contributor.authorRiksfjord, Sondre
dc.date.accessioned2019-09-19T14:01:48Z
dc.date.available2019-09-19T14:01:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617804
dc.description.abstractBakgrunn: Overvekt, fedme og inaktivitet er et økende problem globalt, og er årsaker til millioner av dødsfall hvert år i tillegg til en enorm global kostnad. Muskelmasse har vist seg å ha en negativ korrelasjon med generell dødelighet. Store mengder underhudsfett og abdominalt fett har vist seg å redusere insulinsensitivitet og videre øke risikoen for kardiovaskulære lidelser. Til tross for at styrketrening i første omgang ikke fremmer vektreduksjon kan styrketrening øke muskelmasse og redusere fettmasse uavhengig av vektreduksjon. Tidsmangel er en av hovedårsakene til fravær av trening blant individer i risikogruppen for å utvikle livsstilssykdommer. Målet for denne studien er å undersøke effekten av kortvarig styrketrening uten avansert utstyr på kroppssammensetning og metabolsk helse hos inaktive, overvektige individer. Metode: Totalt ble 19 inaktive, overvektige individer inkludert i studien og tilfeldig fordelt til kontrollgruppe (n=9) eller treningsgruppe (n=10). Treningsgruppen ble satt til å gjennomføre 12 minutter styrketrening hver dag (minst to veiledede økter i uken) i seks uker. Kontrollgruppen fortsatte som tidligere. Endring i kroppssammensetning og metabolske helseparamerte ble målt. Resultat: Treningsgruppen så en statistisk signifikant reduksjon i fettmasse (snitt: -1.62 [95% KI: -3.18, -0.60], P = .042) og kroppsvekt (snitt: -2.50 [95% KI: -4.29, -0.71], P = .006) sammenlignet med kontrollgruppen etter seks uker intervensjon. Ingen signifikant endring mellom gruppene var synlig i noen av de resterende utfallsmålene. Konklusjon: Kortvarig styrketrening uten avansert utstyr kan ha positiv effekt på fettmasse og kroppsvekt hos inaktive, overvektige individer, men ser ikke ut til å ha effekt på muskelmasse eller metabolske helsevariabler.
dc.description.abstractBackground: Obesity and inactivity are a growing problem globally and are the cause of millions of deaths each year in addition to a huge global cost. Muscle mass has been shown to have a negative correlation with mortality. Large amounts of subcutaneous fat and abdominal fat have been shown to reduce insulin sensitivity and further increase the risk of cardiovascular disorders. Even though resistance training does not promote weight loss, resistance training can increase muscle mass and reduce fat mass regardless of weight reduction. Time shortage is one of the main reasons for the absence of training among individuals in the high-risk group of developing lifestyle diseases. The goal of this study is to investigate the effect of low-volume strength training without advanced equipment on body composition and metabolic health in inactive, overweight individuals. Method: A total of 19 inactive, overweight individuals were included in the study and randomly assigned to either control group (n = 9) or exercise group (n = 10). The training group was set to perform 12 minutes of strength training every day (at least two supervised sessions per week) for six weeks. The control group continued as prior to the intervention. Changes in body composition and metabolic health variables were measured. Results: The training group saw a statistically significant reduction in fat mass (average: -1.62 [95% CI: -3.18, -0.60], P = .042) and body weight (average: -2.50 [95% CI: -4.29, -0.71], P = .006) compared to the control group after six weeks of intervention. No significant change between groups was shown in any of the remaining outcome measurements. Conclusion: low-volume strength training without advanced equipment may have a positive effect on fat mass and body weight in inactive, overweight individuals, but do not appear to have any effect on muscle mass or metabolic health variables.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekten av kortvarig styrketrening på metabolsk helse og kroppssammensetning: En randomisert kontrollert pilotstudie
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record