Show simple item record

dc.contributor.advisorGullikstad, Berit
dc.contributor.advisorBolsø, Agnes
dc.contributor.authorAndré, Thea Harnes
dc.date.accessioned2019-09-19T14:01:47Z
dc.date.available2019-09-19T14:01:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617803
dc.description.abstractSammendrag Temaet for denne oppgaven er studenters forståelser og erfaringer om mangfoldsledelse. Jeg studerer norske studentlederes tanker om hva mangfoldsledelse innebærer i deres ledelse og internasjonale studenters forståelser og erfaringer om slik ledelse av norske studentorganisasjoner. Hovedproblemstillingen er: Hvilke forståelser av og erfaringer knyttet til mangfoldsledelse er å finne blant studenter i norske studentforeninger med norske og internasjonale studenter som medlemmer? Andre spørsmål jeg stiller er: Hvordan forholder studenter i slike studentforeninger seg til en positiv mangfoldsdiskurs? Hvordan forstås betydningen av språk for slike studentforeninger? Hva er de rådende forståelsene om ansvar for problemer med inkludering av internasjonale studenter blant informantene og i det norske ordskiftet, og hva slags konsekvenser får dette for studentene? For å besvare disse spørsmålene analyserer jeg fem kvalitative intervjuer. Tre med norske studentledere som er ledere for grupper med både norske og internasjonale medlemmer, og to med internasjonale studenter med medlemsskap i en norsk studentforening. Jeg bruker to diskursanalytiske tilnærminger i analysen, Nigel Edleys fortolkningsrepertoar og Carol Bacchis tilnærming kalt “Hva er problemet representert til å være?”. Andre elementer ved oppgaven er sosialkonstruksjonisme, teori om mangfold og den positive mangfoldsdiskursen. Oppgaven består av tre analysekapitler, to der jeg presenterer tre fortolkningsrepertoar om mangfoldsledelse og en tredje analyse av problematisering av språk og ansvar for “problemene” hos fire av mine informanter. Jeg avslutter oppgaven med en refleksjon over konsekvensene av mine funn om ansvar og peker på hvordan ansvar for inkludering av internasjonale studenter omtales i media. Mitt hovedfunn er at studenter forstår mangfoldsledelse som å innebære både konkrete forståelser og ulike praksiser. En mangfoldsleder skal ideelt sett ha konkrete forståelser av mangfold i organisasjon og mangfoldsledelse, som at mangfold er iboende positivt og utøve visse praksiser, som for eksempel oversetting. Mangfoldsledelse forstås på varierende måter, likevel er det positive mangfoldet en fellesnevner. II
dc.description.abstractAbstract The main topic of this thesis is students understandings of, and experiences connected to, diversity management. My research question is: What understandings of and experiences connected to diversity management exist among students in Norwegian student organizations with both Norwegians students and international students as members? The other questions I ask are: How do students in these student organizations relate to the discourse of the inherently positive diversity? What are the predominant understandings of language in these student organizations? What are the predominant understandings of responsibility for problems concerning inclusion of international students among the informants and in the Norwegian debate, and what are the consequences for the students? I analyze five qualitative interviews. Three interviews with Norwegian student leaders who are leaders of groups with both Norwegian and international members, and two with international students with membership in a Norwegian student organization. I use two analytical approaches from the discourse analysis field; Nigel Edley's interpretative repertoire and Carol Bacchi's approach called "What’s the problem represented to be?". Other elements of the thesis are social constructionism, current theories on diversity and the positive diversity discourse. In this thesis I present three interpretative repertoires on diversity management and a third chapter with analysis of problematization of language and responsibility for the "problems". I conclude the thesis with reflecting on the consequences of my findings on responsibility and point out how this topic is discussed in the media. My main finding is that students understands that diversity management involves both understandings and practices. A diversity leader should have concrete understandings of diversity and diversity management, such as diversity being inherently positive and exercise certain practices, such as translation. Diversity management is understood in varying ways, yet the positive diversity is a denominator.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Vi er frivillige, vi også" En kvalitativ analyse av studenters forståelser av mangfoldsledelse i norske studentforeninger med internasjonale og norske studenter.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record