Show simple item record

dc.contributor.advisorStokken, Roar
dc.contributor.authorNeverrøsten, Annette
dc.date.accessioned2019-09-17T14:01:04Z
dc.date.available2019-09-17T14:01:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617296
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke hvordan et regnskapsbyrå jobber med forretningsutvikling. Regnskapsføreryrket blir mest sannsynlig heldigitalisert i løpet av noen få år. Regnskapsbedrifter må derfor utvikle nye tjenesteområder for å overleve. Det er utarbeidet en problemstilling, og tre forskningsspørsmål for å kunne besvare problemstillingen. For å besvare disse ble det benyttet kvalitativ datainnsamling via intervju med informanter fra ett regnskapsbyrå. Oppgaven benytter casestudie som hoveddesign og det er valgt en teoristyrt tilnærming for å finne logiske sammenhenger mellom data og antakelser. Gjennom denne undersøkelsen er det kommet fram til regnskapsbyrået jobber med forretningsutvikling via forretningsmodellens interne faktorer, spesielt er faktoren nøkkelressurser viktig. Det er investert i ny skybasert teknologi, gjennomført tiltak for effektivisering, omstrukturering av team og tettere samarbeid med systemleverandører. Dette medfører endringer i både organisasjonsstruktur, samarbeidsformer og tjenesteleveranse. Ledelsen vil være viktig i alle prosessene, og utfordringene handler om å håndtere reisen fra nåsituasjon til en fremtidig ønsket situasjon. Dette kan gjennomføres bedre om man involverer medarbeiderne i forbindelse med organisasjonsendringene. Videre er det viktig med god kommunikasjon og en åpen dialog internt. Dette sørger for tydelige avklaring av rollene medarbeiderne har og må ha i endringsprosessen, samt at man skaper en felles forståelse for målsetningene med endringene som gjennomføres. Forretningsutvikling handler først og fremst om menneskene som jobber i bedriften. Det er det som utføres hver dag av den enkelte, som får følger for hvordan bedriften utvikler seg framover. Derfor er det spesielt viktig at alle har en felles virkelighetsforståelse, for å kunne bidra i ønsket retning. På denne måten kan man gjennomføre både større og mindre endringer når det er behov, og som sørger for at man har en lønnsom forretningsmodell. For å styrke forretningsutviklingen, blir det viktig at man leder ved å involvere medarbeiderne i forretningsprosessene, gjennom god kommunikasjon, for å skape nødvendige endringer som gir ønskede resultater. 
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate how an accounting firm works with business development. The accounting profession is most likely fully digitized within a few years. Accounting companies must therefore develop new service areas to survive. An issue has been prepared and three research questions to be able to answer the issue. To answer these, qualitative data collection was used via interviews with informants from one accounting agency. The thesis uses case study as the main design and a theory-driven approach has been chosen to find logical connections between data and assumptions. Through this survey, the accounting agency has come to work on business development via the business model's internal factors, in particular the factor of key resources is important. Investments have been made in new cloud-based technology, measures for streamlining, restructuring of teams and closer cooperation with system suppliers. This entails changes in both organizational structure, forms of cooperation and service delivery. The management will be important in all processes, and the challenges are about managing the journey from the present situation to a future desired situation. This can be implemented better if you involve employees in connection with the organizational changes. Furthermore, good communication and an open dialogue internally are important. This ensures clear clarification of the roles the employees have and must have in the change process, and that one creates a common understanding of the objectives of the changes being implemented. Business development is primarily about the people who work in the company. This is what is done every day by the individual, which has consequences for how the company progresses in the future. Therefore, it is especially important that everyone has a common understanding of reality, in order to be able to contribute in the desired direction. In this way, both large and small changes can be carried out when needed, and that ensures that one has a profitable business model. In order to strengthen business development, it is important to lead by engaging employees in business processes, through good communication, to create the necessary changes that deliver desired results.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForretningsutvikling i regnskapsbransjen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record