Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørnåli, Ekaterina
dc.contributor.authorTorp, Andrea
dc.contributor.authorFikse, Maria
dc.date.accessioned2019-09-17T14:00:56Z
dc.date.available2019-09-17T14:00:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617284
dc.description.abstractBygg- og anleggsbransjen beskyldes stadig for å være konservativ, og har i lang tid blitt ansett som en bransje med lav innovasjonsgrad. Tall fra 2014 tyder på at kun 21 prosent av organisasjonene i bygg- og anleggsbransjen har noen form for innovasjonsaktivitet. Dette tallet er meget lavt sammenlignet med andre bransjer. Nyere undersøkelser tyder på at om lag 80 prosent av medarbeiderne i bransjen anser innovasjon som viktig, hvor det er et stort behov for interne forbedringer. Imidlertid kan det se ut til at kun 10 prosent av medarbeiderne har nødvendig opplæring og kunnskap i hvordan en kan bidra til innovasjon. Denne studien er et forskningsbidrag som undersøker hvordan organisasjoner i bransjen kan fremme prosessinnovasjon, og besvarer problemstillingen “Hvilke faktorer påvirker prosessinnovasjon i store entreprenører i bygg- og anleggsbransjen?” ved hjelp av tre forskningsspørsmål. For å besvare den overordnede problemstillingen ble det gjennomført en kvalitativ studie, hvor casestudie ble et hensiktsmessig forskningsdesign. Studien tar utgangspunkt i Veidekke - den største organisasjonen i bransjen - og prosjekt Lysgården. Datainnsamling ble gjennomført i form av dybdeintervjuer. Studiens teoretiske rammeverk tar utgangspunkt i et flerdimensjonalt rammeverk for organisatorisk innovasjon, utviklet av Crossan og Apaydin (2010). I hovedsak benyttes teori om organisasjonsstruktur, strategi og kunnskapsledelse, for å belyse prosessinnovasjon i bygg- og anleggsbransjen. Studiens teoretiske rammeverk belyser flere faktorer som påvirker prosessinnovasjon, og hvordan innovasjon kan fremmes i store entreprenører i bransjen. Våre hovedfunn tilsier at det er flere faktorer som påvirker prosessinnovasjon i store entreprenører i bygg- og anleggsbransjen. Funnene tyder på at relasjoner med andre aktører, valg av totalentreprise og statlige reguleringer er faktorer som påvirker prosessinnovasjon i positiv forstand. Videre viser funnene at både en formell og uformell innovasjonsstrategi og en organisasjonskultur som gir retning til innovasjonsarbeidet bør etableres, noe som kan resultere i at medarbeidere i større grad involveres i innovasjonsaktiviteter. Avslutningsvis tyder våre funn på at kunnskapsdeling på tvers av prosjekter påvirker innovasjon, og er en viktig faktor for å fremme innovasjon.
dc.description.abstractThe construction industry has been often accused of being conservative, and to a limited degree innovative. A number from 2014 indicate that only 21 percent of the organizations in the construction industry in Norway have some form of innovation activity. This number is low compared to other industries. More recent studies indicate that approximately 80 percent of the employees in the industry considers innovation to be important, and that there is a great need for internal improvements. However, it may seem that only 10 percent of the employees have the necessary work training and knowledge in how to contribute to innovation. This study examines factors that influence process innovation in large building contractor organizations in the construction industry, and addresses the thesis’s main research question “Which factors influence process innovation in large contractors in the construction industry?” by answering three research sub-questions. In order to answer our research questions, we have conducted a qualitative study, in which case study was found to be an appropriate research design. The study is based on Veidekke - the largest organization in the industry - and project Lysgården. Data generation is based on in-depth interviews. Our theoretical framework build upon a multidimensional framework of organizational innovation, developed by Crossan and Apaydin (2010). Essentially, our main theoretical framework draws on theories about organizational structure, strategy and knowledge management, to explore the factors related to process innovation in the construction industry. Our theoretical framework is relatively broad, however, it sheds lights onto several aspects of how innovation can be promoted in the industry. The main findings in the study suggests that there are several factors that can influence process innovation in large contractors in the construction industry. The findings indicate that relations with actors, design-build-contracts and governmental regulations are factors that influence and may contribute to process innovation. Further, findings show that both a formal and informal innovation strategy and an organizational culture should be developed, which can result in employees being increasingly involved in innovation activities. Finally, the findings indicate that knowledge sharing across projects influence innovation, and is an important factor that can promote process innovation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleProsessinnovasjon i bygg- og anleggsbransjen: En casestudie av Veidekke, prosjekt Lysgården
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel