Show simple item record

dc.contributor.advisorStokken, Roar
dc.contributor.authorRøkke, Sindre
dc.date.accessioned2019-09-17T14:00:54Z
dc.date.available2019-09-17T14:00:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617282
dc.description.abstractHelsesektoren har, og kommer til å være under stort utviklingspress digitalt sett. Flerfoldige digitale plattformer er introdusert, og mange flere er planlagt for utvikling. På bakgrunn av dette ønsker oppgaven å se på hvilke bidrag slike digitale systemer har for leger sin daglige praksis, her da med fokus på teamteori og distribuert kognisjon. Problemstillingen ble her: "Hvordan kan en digital plattform bidra til bedre praksis blant leger?". Systemene vil komme uansett, og det vil derfor være interessant å vite mer om hvilken effekt de har, og hva som må til for å skape den hverdagen legene ønsker seg. For å best besvare problemstillingen ble det benyttet kvalitative intervjuer hvor målet var å skaffe en dypere forståelse av legenes arbeid med digitale pasientdata, og kartlegge dagens utnyttelse av team og distribuert kognisjon. Teorien presentert vil redegjøre for det teoretiske landskapet omkring team, distribuert kognisjon og task-technology fit, som vil være forklaringsfaktorer for empiriske funn. Hovedfunn i denne studien viser til teknologiske utfordringer omkring nåværende løsninger, deriblant mangel på kommunikasjon systemene mellom, krav til tilstedeværelse for digitale plattformer og mangel på et helhetsbilde av legenes arbeidssituasjon og -oppgaver. Videre konkluderes det med viktigheten av effektivitet i deres hverdag, og hvordan fokus på effektivitet i blant annet utvikling av nye systemer og løsninger kan i seg selv bidra til bedre praksis. Oppgaven avslutter med å vise til en generaliserende effekt av dens funn, da hvordan helhetsfokuset av aktuelle kognitive parter må være tilstede for å vellykket opprettholde nettopp effektivitet i beslutningsfasen; fra første-kontakt til besluttet avgjørelse for videre arbeid.
dc.description.abstractThe health sector has and will be, undergoing major development pressure digitally. Multiple digital platforms have been introduced, and many more are planned for development. Based on this, the study will look into what contributions such digital systems have for doctors in their daily workflow through team theory and distributed cognition. The thesis question is: "How may digital platforms enable best practices among doctors?". The systems will be implemented in the future, and it's intriguing to know moreover about what effect they deliver and what needs to be done to create the everyday workflow doctors want. To best answer the thesis question, qualitative interviews were used where the aim was to obtain a deeper understanding of how doctors work with digital patient data and to map the current utilization of teams and distributed cognition. The theory presented will account for the theoretical landscape around teams, distributed cognition and task-technology fit, which will represent explanatory factors for empirical findings. Key findings in this study relate to technological challenges in regards to current solutions, including the lack of communication inbetween systems, requirements for the digital platforms and the lack of a comprehensive picture of the doctors' work situation and tasks. Furthermore, it is concluded with the importance of efficiency in their workaday lives, and how the focus on efficiency in, among other things, the development of modernized systems and solutions can in itself contribute to better practice. The task concludes by pointing to a generalizing effect of its findings, as to how the overall focus of relevant cognitive parties must be present to successfully maintain the effectiveness of the decision phase; from first contact to the finalized decision for further work.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan en digital plattform bidra til bedre praksis blant leger?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record