Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGustafsson, Ove
dc.contributor.authorSvaleng, Celina Victoria
dc.contributor.authorStrand, Axel
dc.date.accessioned2019-09-17T14:00:50Z
dc.date.available2019-09-17T14:00:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617278
dc.description.abstractI en tidsalder preget av effektivisering, modernisering og digitalisering fremstår digitale transformasjoner som en nødvendig overlevelsesmekanisme. Det forventede utfallet fra digitale transformasjoner er å oppnå en digitalt moden virksomhet med endringsvilje som kjernekompetanse. Som følge av samfunnsendringer og tilvekst av ny teknologi er det et stort behov for virksomhetsutvikling i form av digitale transformasjoner, også i offentlig sektor. Denne masteroppgaven er en kvalitativ casestudie om bruken av styringsdokumenter som en del av en digital transformasjon, og vil fokusere på NAVs kartleggingsprosjekt for robotisering av manuelle prosesser. Gjennom analysering av organisasjonsteoretisk litteratur, dokumentstudier og seks intervjuer belyses viktige perspektiver ved styringsdokumenter, og besvarer dermed problemstillingen: Hvordan bidrar anvendelsen av styringsdokumenter til virksomhetsutvikling i en digital transformasjon? Basert på litterære forslag struktureres oppgaven etter en modell for IT-styring, som fokuserer på tre perspektiver for oppnåelse av virksomhetsutvikling: fremtidsperspektiv, operasjonell kvalitet og organisatorisk kvalitet. Fremtidsperspektivet poengterer viktigheten av et helhetlig syn på den digitale transformasjonen, og hvordan styringsdokumenter er retningsgivende i denne sammenheng. Perspektivet for operasjonell kvalitet understreker viktigheten av en tydelig strukturering og kartlegging av interne prosesser. Perspektivet for organisatorisk kvalitet presenterer myndiggjøring, engasjement og kommunikasjon som tre ledelsesmessige utfordringer ved en digital transformasjon. En sammenstilling av litteraturens forslag og generelle slutninger fra empirien utgjør oppgavens analysedel, og bidrar med forslag til styringsdokumenters innhold og anvendelse. Oppgavens konkluderende funn tilsier at innholdet bør tilrettelegge for etablering av tverrfaglige kompetansenettverk i digitale transformasjoner, mens slutningen om at et balansert fokus på operasjonell kvalitet og organisatorisk kvalitet bidrar til virksomhetsutvikling fremstår som viktigst.
dc.description.abstractIn the era of efficiency, modernisation and digitalisation, digital transformations appear as a necessary survival mechanism. The expected outcome of digital transformations is to achieve a digitally mature business with change as a core operation. A need for business development in public sectors arises in correlation to changes in society and the emergence of new technology. This master thesis is a qualitative case study on the use of governance documents in NAV’s project to map manual processes for robotising. Through analysis of organisational literature, document studies and six interviews, key contents of governance documents are highlighted, thus answering the problem formulation: How does the application of governance documents contribute to business development in digital transformations? Based on literary proposals, this thesis structures its content after an IT-governance model. The structure focus on three perspectives for business development: future perspective, operational quality and organisational quality. The future perspective emphasises the importance of a holistic view on the digital transformation, and how the governance document is directional in this context. The perspective of operational quality underlines the importance of a distinct structuring and mapping of internal processes. The perspective of organisational quality presents empowerment, engagement and communication as three managerial challenges in a digital transformation. A compilation of the literature’s general empirical conclusions constitutes the analytical part of the assignment and contributes with suggestions to content and application of governance documents. One of the conclusional findings indicates that the content of governance documents should facilitate the establishment of interdisciplinary competence networks in digital transformations. The most important conclusion is that a balanced focus on operational and organisational quality contributes to business development.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleStyring av digitale transformasjoner
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel