Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAhlgren, Per Christian
dc.contributor.authorMogstad, Olav
dc.contributor.authorTrondsen, Christoffer
dc.date.accessioned2019-09-17T14:00:47Z
dc.date.available2019-09-17T14:00:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617274
dc.description.abstractSammenhengen mellom strategi og økonomistyring har vært et sentralt tema innen forskningen (Langfield-Smith, 1997). Forskningen har fokusert på hvordan økonomistyringssystemer bidrar til strategiimplementering. Likevel påpekes det at det fortsatt er behov for casestudier som går i dybden på bruk av styringssystemer, og deres rolle i strategiarbeidet (Langfield-Smith, 1997; Chapman, 2005). Vi mener derfor at denne studien er et bidrag for forståelse av hvordan en mellomstor norsk bedrift velger å benytte økonomistyringssystemer til å implementere strategi. Denne masteroppgaven er en kvalitativ casestudie av Eiksenteret Midt-Norge der vi undersøker hvordan toppledelsen i bedriften bruker styringssystemer for å implementere strategi. Organisasjonen har vært gjenstand for organisatoriske og strategiske endringer, som igjen har medført endringer i økonomistyringen, noe som beriker studiens relevans og bidrag. Vår problemstilling er: Hvordan brukes styringssystemer i Eiksenteret Midt-Norge for å implementere strategi? For å beskrive hvordan økonomistyringssystemer bidrar til strategiimplementering i praksis, har vi i denne studien samlet inn omfattende empirisk materiale gjennom dybdeintervjuer av ni ledere og mellomledere i organisasjonen. Det er også gjennomført dokumentstudie, da dokumentene anses som kritisk for å kunne sette seg inn i casebedriften, samtidig representerer dokumentene interessante empiriske funn i seg selv. Analysen av innsamlede data danner grunnlaget for diskusjon opp imot litteratur og teori. Vi har valgt å anvende det analytiske rammeverket Levers of Control av Simons (1995). Rammeverket har i denne oppgaven lagt grunnlaget for hvordan vi sorterer og kategoriserer funn vi gjenkjenner som styringsmekanismer i organisasjonen. Etter fusjonen har toppledelsen i organisasjonen ønsket å skape en mer profesjonell organisasjon, som en del av dette arbeidet er det utarbeidet nye overordnede mål for bedriften. Når det gjelder bruk av styringssystemet viser våre funn at toppledelsen har lagt mest vekt på grenser og diagnostiske styringssystemer i økonomistyringssystemets balanse for å implementere intendert strategi. Samtidig har etablering av avdelingsledere ført til en mer desentralisert organisasjonsstruktur som har bidratt til fremvekst av flere interaktive systemer. Disse interaktive systemene har vist seg å legge til rette for bedre og mer effektiv kommunikasjon og læring igjennom hele organisasjonen.
dc.description.abstractThe connection between strategy and management control has been a central theme in previous research (Langfield-Smith, 1997). The research has focused on how management control systems contribute to strategy implementation. Nevertheless, it is pointed out that there is still a need for case studies exploring in depth the use of management systems and their role in the strategy process (Langfield-Smith, 1997; Chapman, 2005). We therefore argue that this study is a contribution to a better understanding of how a medium-sized Norwegian business chooses to use management control systems to implement strategy. This master thesis is a qualitative case study of Eiksenteret Midt-Norge. We examine how top management use control systems to implement strategy in the organization. The organization has recently merged, witch enrich the relevance and the contribution of the study. Our research question is: How does Eiksenteret Midt-Norge use management control systems to implement strategy? To describe how control systems contribute to the implementation of strategy in practice, we have gathered comprehensive empirical material through in-depth interviews of nine managers and middle managers in the case organization. We have also completed a document study for a better understanding of the case organization. The document study also represents interesting empirical findings in themselves. The analysis of collected data forms the basis for discussion against literature and theory. We have chosen to use the analytical framework Levers of Control by Simons (1995). The framework lays the foundation for how we sort and categorize findings we recognize as management control mechanisms in the organization. After the merger, the top management of the organization wanted to create a more professional organization. As part of this work, new overall goals for the company have been prepared. When it comes to use of the management system, and how the top management have chosen to balance the management system, our findings show that top management has placed more emphasis on boundaries and diagnostic control systems for implementing the strategy. The establishment of departmental managers has led to a more decentralized organizational structure that has contributed to the emergence of several interactive systems. These interactive systems have proven to facilitate better and more efficient communication and learning throughout the organization.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBruk av styringssystemer for å implementere strategi
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel