Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIngvaldsen, Jonas Alexander
dc.contributor.advisorLervåg Aasprong, Marius
dc.contributor.authorStige, Dag Andreas
dc.date.accessioned2019-09-11T12:10:13Z
dc.date.created2015-07-13
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13179
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616262
dc.description.abstractSom en følge av økt konkurranse i det globale markedet er det avgjørende å kunne tilpasse og endre seg for å oppnå organisatorisk suksess. Stadig flere selskaper har et kvalitetssystem som er sertifisert etter ISO 9001, i tillegg til at mange av disse selskapene har basert produksjonssystemet etter Toyotas Produksjonssystem, TPS. Dette er en case-studie av en norsk industribedrift, Brunvoll, som implementerer et integrert kvalitetssystem basert på Lean og sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001. Selskapet har tidligere forsøkt å innføre Lean, og implementasjonen av konseptet har ikke vært suksessfull, og mange utfordringer har oppstått. Samtidig har det vært arbeidet for å ha en dokumentasjon som tilfredsstiller ISO-kravene, uten at selskapet ønsket å være sertifisert. De senere årene har ny ledelse valgt å ta tak i dette, med mål om å bli ISO-sertifisert samtidig som bedriften Leanes . For å nå dette målet har ledelsen valgt å være en del av forskningsprosjektet Tilpasset og Integrert Produksjonssystem , TIP, som er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt med mål om å utvikle et helhetlig produksjonssystem som sikrer kvalitet ved kilden gjennom integrering av arbeidssettene knyttet til Lean, Kvalitet og HMS (TIP, 2014). Som følge av at denne avhandlingen er en del av forskningsprosjektet, er målet å undersøke mulige forklaringer på de oppståtte utfordringene ved en slik integreringsprosess, og hvordan de kan overkommes. Datamaterialet er blitt samlet fra juni 2014 til mars 2015. Dette har i hovedsak blitt foretatt gjennom et engasjement over ni uker fra juni 2014 til august 2014, samt intervjuer og observasjoner ved bedriften. Få studier er foretatt av en integrering av Lean og sertifisering etter ISO 9001, og med bakgrunn i bred tilgang til empirisk materiale leder dette til en spesiell forståelse av bedriften og utfordringene selskapet står ovenfor. For å kunne utføre analysene er det blitt utført en litteraturstudie av sentrale ledelseskonsepter, og implementering av konsepter. Som følge av at hovedproblemstillingen er bred i den forstand at den kan omfatte mye, er det valgt å avgrense problemstillingen i tre underspørsmål. Gitt av dette er hvert kapittel under case-studien dedikert til å svare på hver av underspørsmålene. Likevel er det en link mellom de ulike analysene, og dette ses i lys av utfordringen knyttet til et integrert system, skjønt det i hovedsak fokuserer på hvert enkelt forskningsspørsmål til det spesifikke temaet gitt av kapittelet. På bakgrunn av analysene, samt å se utfordringene under en helhet, kan det trekkes ut fire hovedfunn av denne studien. Først og fremst er det en utfordring knyttet til involvering av de ansatte, da det fremkommer at dette forekommer i liten grad. For det andre er det en misforståelse med tanke på konseptene og implementeringen. Konseptet Lean legger til rette for helhetlig tankegang og involvering, men til tross for dette er ikke de ansatte blitt involvert i implementeringen, og bakgrunnen for implementeringen er ikke kommunisert ut i stor nok grad. Et tredje funn er som følger av manglende kommunikasjon. Dette har ført til manglende eierskap i pågående prosesser i tillegg til at det har forekommet silomentalitet. Det siste funnet er mellomledelsen, og en utfordring med tanke på at dette nivået er i liten grad involvert i endringsprosesser, samtidig som mellomledelsen sitter på mye ansvar. Disse funnene har ledet til følgende forslag til tiltak for å imøtekomme utfordringene ved implementering av et integrert produksjonssystem; etabler et tverrfaglig team, opprett en felles plattform for dokumentasjon, og etabler fora for innspill. For casebedriften vil disse funnene kunne bidra i prosessen mot et integrert kvalitetssystem, da det er en pågående endringsprosess, og kan trolig være til hjelp i videre implementering og annen organisatorisk endring. I tillegg gir studien et rammeverk for å avdekke de ansattes stemme i en endringsprosess. Selv om denne avhandlingen er rettet mot casebedriften, er det grunn til å tro at det vil kunne være gjeldende for andre selskaper som ønsker å implementere et integrert kvalitetssystem.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell økonomi og teknologiledelseen
dc.titleLedelsesutfordringer ved implementering og integrering av ISO 9001 og Lean ved Brunvollnb_NO
dc.title.alternativeManagement Challenges in the Implementation and Integration of ISO 9001 and Lean at Brunvollen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber115
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for økonomi,Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel