Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorThornhill, Maria
dc.contributor.authorOsmoen, Jon Aukrust
dc.date.accessioned2019-09-11T09:01:21Z
dc.date.created2018-03-19
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18499
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615110
dc.description.abstractSur avrenning med høyt innhold av tungmetaller, også kalt AMD (acid mine drainage) er et stort problem ved mange av Norges nedlagte sulfidgruver. Fenomenet er hovedsakelig forårsaket av forvitring av kismineraler. Gruvesamfunnet Løkken Verk i Meldal kommune har i dag store utslipp av sur tungmetallholdig avrenning til det lokale vassdraget Raubekken. Bekken munner ut i en av Norges største lakseelver, Orkla. Her er det spesielt de høye kobberverdiene som anses som problematiske. Avrenning fra velteområdene på Løkken anses som hovedbidraget til det forurensede vannet. I dette arbeidet ble masseprøver i to profiler fra to bergvelter tatt ut for geokjemiske analyser og vurdering av forvitringsstatus i profil. Disse veltene blir omtalt som Søndre Velte og Magnetittippen. Visuell karakterisering, sikteanalyser, mineralogiske undersøkelser ved XRD (røntegnkrystallografi) og elementanalyse ved XRF (røntegnfluorescens) er blitt gjennomført. Sistnevnte analyser indikerer en konsentrasjon på kobber i Søndre Velte på mellom 350-426 ppm og mellom 110-2697 ppm i Magnetittippen. Her er det mest høykonsentrerte laget øverst. Dette er en nedgang sammenlignet med NIVAs undersøkelser utført i 1990, men likevel vesentlig mye høyere enn Miljødirektoratets miljøkvalitetsstandard for stoffer i sediment. Gjennom forbrenningsanalyse i LECO-ovn ble total mengde svovel og total mengde uorganisk karbon i utvalgte prøver bestemt. Analysene indikerer en nedgang i total mengde svovel sammenlignet med NIVAs tidligere analyser. Dette kan relateres til mengden kismineraler i veltene. Mengden total uorganisk karbon (TIC) som kan relateres til prøvens innhold av kalsitt og derav dets evne til å nøytralisere syre tilsa en begrenset nøytraliseringskapasitet. Sekvensiell ekstraksjon ble gjennomført hvor den fineste fraksjonen (˂38 µm) prøvene blir utsatt for gradvis mer aggressiv løsning. Her ble mobiliteten til elementene kartlagt. Resultatene indikerer at mellom 1447-2229 mg/kg kobber foreligger som lettoppløselig fraksjon i Magnetittippen og mellom 532-1446 mg/kg i Søndre Velte. De drivende prosessene for sulfidforvitring og metallutslipp er komplekse. Med en årlig kobbertransport fra disse to veltene på 2,6 tonn per år vil kobberavrenningen opphøre i et tidsperspektiv på 56 år. Dette er et grovt estimat siden avrenningen vil avta gradvis og mest sannsynlig medføre høy kobbertransport til lokale vassdrag i mange 100 år, så fremt ikke omfattende tiltak settes i verk.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectTekniske geofag, Mineralproduksjonen
dc.titleGeokjemiske analyser av veltemasser på Løkkennb_NO
dc.title.alternativeGeochemical analysis of mine waste materials at Løkkenen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber130
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for geovitenskap og petroleumnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel