Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNielsen, Torbjørn Kristian
dc.contributor.advisorSvingen, Bjørnar
dc.contributor.authorLaache, Lars
dc.date.accessioned2019-09-11T08:26:20Z
dc.date.created2016-08-19
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15994
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614779
dc.description.abstractSauland 2 er eit elvekraftverk under prosjektering. Kraftverket planlegger å nytte luftputekammer, og som elvekraftverk er kort nedetid ved fylling av kammeret essensielt for økonomien. Luftputekammer er viktig for å redusere trykkstiginga framfor turbinen, samt å betre stabiliteten til kraftverket. Storleiken på luftputa i kammeret avgjer desse eigenskapane, og dersom storleiken er feil kan konsekvensane verte fatale. Derfor er det viktig med eit målesystem som gir påliteleg overvaking av luftputa. Det vert nytta kompressor for å regulere storleiken på luftputa. Kompressoren må ha stort nok arbeidstrykk for å kunne tilføre kammeret luft, og volumstraum for å unngå lang nedetid og økonomiske tap. Basert på litteraturstudie og undersøking av norske kraftverk med luftputekammer, er målesystem for luftpute og kapasitet for kompressor vurdert. Det er også henta inn pristilbod frå leverandørar for å avgjere om Sauland 2 har nytte av å leige kompressorar ved fylling. Dette for å auke kapasiteten og redusere nedetida. Sauland 2 vert tilråd å nytte differsialtrykkmåling med referansevasspegl for å detektere vassnivået i luftputekammeret. Arbeidstrykket til kompressoren må overstige 31 bar, medan kapasiteten må ligge på 165-295 $m^3/t$. Ved å fylle luftputa til redusert volum, 1 250 $m^3$, kan kraftverket ta unna for tilsiget på 2 $m^3/s$. Kraftverket kan dermed kjøre medan luftputa fyllast til designvolum, og nedetida vert redusert. Det er komt fram til at Sauland 2 klarar seg med ein stasjonær kompressor til fylling av luftputa. Det er også gjennomført eit u-røyrforsøk, der målet var å logge vassnivået til svingingane. Til måling av vassnivået vart det bestemt at trykksensorar skulle nyttast. Grunna sekundærstrøymingar som oppstår frå bendet, så vert trykkmålingane for å detektere vasspeglet ugyldige. Med forsøket har ein lykkast i å gjere trykkmålingar for fem ulike u-røyrlengder, det vil sei fem ulike frekvensar. Trykkmålingane er gjort på tre ulike lokasjonar i u-røyret, der to av dei er synkronisert og kan samanliknast direkte. Trykkmålingane kan nyttast til å verifisere matematiske modellar og simuleringsarbeid. Dette er verdifull data både for forskerar og studentar.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectProduktutvikling og produksjon, Energi-, prosess- og strømningsteknikken
dc.titleProsjektering av måleutstyr og kompressor for luftputekammernb_NO
dc.title.alternativeProjecting measurement System and Compressor for an Air Cussion Chaimberen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber128
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel