Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPedersen, Viggo
dc.contributor.authorSkjulhaug, Harald
dc.contributor.authorSingsdal, Torfinn
dc.date.accessioned2019-09-06T14:05:54Z
dc.date.available2019-09-06T14:05:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613422
dc.description.abstractTrønderEnergi Kraft (TEK) gikk i 2014 til innkjøp av 3D-skanner med tilhørende programvare og lisens. 3D-skanneren har blitt brukt for å danne realistiske elektroniske 3D-modeller av deres kraftstasjoner og vindmøller. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvilke bruksområder en 3D-skannet kraftstasjon kan ha i drift og vedlikeholds-sammenheng. Oppgaven bygger på innsamlet empiri fra bedrifter som har tatt i bruk 3D-skanning, samt en bedrift som leverer tjenester innen 3D-skanning. Semistrukturert intervjumetode med åpne spørsmål og klare tema, har blitt brukt ved innhenting av empiri fra bedrifter. I tillegg har data blitt hentet ved litteratursøk. Bedriftene som har tatt i bruk 3D-skanning, bruker hovedsakelig punktskyen som en as-built modell. Punktskyen har for bedriftene dannet et beslutningsgrunnlag ved modifikasjoner i anleggene. Bedriften som leverer tjenester innen 3D-skanning mener det ligger mange uutnyttede muligheter for bruk av 3D-skanning i drift og vedlikehold. Det er viktig at det innarbeides og legges til rette for bruk av 3D-skanning til ulike operasjoner som for eksempel opplæring og inspeksjon. I tillegg kan TEK opprette linker mellom utstyr i punktskyene og dokumentasjon som kan øke informasjonsflyten. Verktøy som VR kan bli brukt i planlegging og opplæring. I designfasen kan punktskyen brukes som en kvalitetssikring. 3D-modeller legges inn digitalt i punktskyen. Da ser man om det er noen kollisjonspunkter med eksisterende strukturer. VR vil gi et bedre bilde av kraftstasjonene og ingeniøren kan enklere identifisere ergonomiske utfordringer. Ved å ta i bruk punktskyen på flere områder kan TEK redusere antall reiser til kraftstasjonene samt danne et godt beslutningsgrunnlag, uten å måtte dra ut til kraftstasjonene. En reduksjon av reiser vil redusere risiko og kostnader og miljøutslipp. Bedriften kan dermed bli mer Lean. Gruppen ser at det er viktig at TEK oppretter rutiner på re-skanning slik at as-built modellen er tilstrekkelig oppdatert. Det vil være en viss kostnad for å opprettholde en as-built dokumentasjon, men dette er kostnader TEK må forvente for å kunne bruke punktskyen som en as-built modell. Ved å gå videre med VR, system integrering mellom IFS og punktsky og digital tvilling i punktskyen kan TEK komme seg et steg nærmere Industri 4.0.
dc.description.abstractIn 2014, TrønderEnergi Kraft purchased a 3D-laser scanner with attached software. The 3D-scanner has been used to create realistic electronic 3D models of power stations and wind turbines. The purpose of this task is to investigate which possibilities a laser-scanned power station can have in operation and maintenance. The study is based on collected information from companies that have used a 3D-scanner, as well as a company that supplies 3D-scanning services. Semi-structured interview method with open questions and clear topics has been used in obtaining data from companies. In addition, data has been obtained by literature search. The companies that have used 3D-scanning mainly use the point cloud as an as-built model as a basis for decision making in their installations. The company that provides 3D-scanning services believes there are many untapped opportunities for using 3D-scanning in operation and maintenance. This involves incorporating use within training, inspection, design and planning. In addition, TEK can form links between equipment in the point cloud and plant documentation. VR can be used to improve maintenance planning and training. With design of new equipment into installations can a point cloud be used as a quality control. By adopting point cloud in these areas, TEK can reduce the number of trips to the power stations and have a better decision basis. Reducing travel will also reduce risk and costs. This will result in TEK becoming more Lean. The group sees that it is important that TEK establishes routines on re-scanning so that the as-built model is sufficiently updated. It will be a cost in maintaining an as-built documentation, but these are costs that TEK must take to be able to use the point clouds productively. Proper use of a point cloud can be a step closer to industry 4.0.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBruk av 3D-skanning i drift og vedlikehold
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel