Show simple item record

dc.contributor.advisorSolem, Per Erik
dc.contributor.authorAndersen, Tine
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:50Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613312
dc.description.abstractSammendrag Nøkkelord: hverdagsliv, selvbestemmelse, sykehjem, mestring Bakgrunn Alle mennesker har et grunnleggende behov for kontroll og selvbestemmelse i eget liv, men sykehjemsbeboere befinner seg i en situasjon hvor de kan ha liten mulighet til å påvirke. Eget funksjonsnivå og sykehjemmets organisering og kultur, er faktorer som påvirker hverdagen deres. Funksjonstap har gjort dem avhengig av hjelp, og dette kan ha stor betydning for mulighetene til å bestemme over eget liv. Tryggheten ved å vite at man får den hjelpen man trenger blir viktig, men dette kan innebære at man må gi slipp på en del egne ønsker og behov. Hensikt Studien har som formål å undersøke hvordan sykehjemsbeboere opplever at de har muligheten til å påvirke eget hverdagsliv, og om det er spesielle områder hvor dette er ekstra viktig. Det er lagt vekt på å se på aktiviteter i dagliglivet fordi dette har stor betydning for beboernes trivsel. Metode Metoden er en kvalitativ studie hvor det er gjennomført semistrukturerte intervjuer. Utvalget besto av 10 sykehjemsbeboere på somatiske langtidsavdelinger ved fem sykehjem i Oslo kommune. Dataene ble analysert ved hjelp av Graneheim og Lundmanns (2004) beskrivelse av innholdsanalyse. Resultater Resultatene beskriver på hvilke områder sykehjemsbeboerne opplever påvirkningsmuligheter i hverdagen og på hvilke områder hvor dette mangler. Videre viser studien hvilke strategier beboerne tar i bruk for å mestre begrensede påvirkningsmuligheter, og på hvilke områder det kan være vanskelig å finne egnede strategier. Resultatene plasseres i tre kategorier: (i) å beherske hverdagen på sykehjem, (ii) å leve på sykehjem og (iii) å bruke tiden på sykehjem. Oppsummering Sykehjemsbeboere gir uttrykk for at de stort sett er fornøyd, men det viser seg at de på en del områder ønsker seg større påvirkningsmuligheter enn det som er tilfelle i dag. Ved å øke de ansattes bevissthet rundt beboernes ønsker og behov, kan mye oppfylles med relativt enkle midler. De fleste tiltakene er økonomisk sett lite ressurskrevende og vil antakelig føre til økt trivsel i det daglige.
dc.description.abstractAbstract Keywords: everyday life, self-determination, nursing home, coping Background All humans have a basic need for control and self-determination in their own lives, however nursing home residents are in a situation where they may have limited opportunity to influence. Their own functional level, and the nursing home's organization and culture, are factors that affect their everyday lives. Functional loss has made them dependent on help, and this greatly affects their ability to make decisions regarding their own life. The security of knowing that you get the help you need becomes important, but this may mean that you have to let go some of your own needs and wishes. Aim The purpose of this study is to investigate how nursing home residents experience their influence in everyday life, and whether there are special areas where this is extra important. The emphasis is on looking at activities in daily life because this is crucial for the residents' well-being. Method The method is a qualitative study in which semi-structured interviews have been conducted. The selection consisted of 10 nursing home residents at somatic long-term wards in five nursing homes in the municipality of Oslo. The data was analyzed using Graneheim and Lundmann's (2004) description of content analysis. Findings The results describe the areas in which the nursing home residents experience they have an opportunity to impact their own life and in which areas this is lacking. Furthermore, the study shows which strategies the residents use to master limited opportunities of influence, and in which areas it might be difficult to find suitable strategies. The results are placed in three categories: (i) mastering everyday life in nursing homes, (ii) living in nursing homes and (iii) spending time in nursing homes. Conclusion Nursing home residents reports that they are mostly satisfied, but it turns out that in some areas they want greater influence opportunities than is the case today. By raising employee awareness of the residents' needs and wishes, a lot can be achieved with relatively simple means. Most of the measures are economically less resource-intensive and will probably lead to increased well-being in everyday life.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSelvbestemmelse i hverdagen for sykehjemsbeboere
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record