Show simple item record

dc.contributor.advisorHjelle, G. Ellen
dc.contributor.authorGrøttå, Arntsen Karoline
dc.contributor.authorHjell, Ingrid
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:47Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613309
dc.description.abstractTittel: Dato: 06.05.2019 Ergoterapi og seksualitet- hvordan kan vi bidra? Hvilken kompetanse innehar ergoterapeuter som kan bidra i arbeidet med temaet seksualitet innenfor rehabilitering? Deltaker(e)/ Karoline Arntsen Grøttå og Ingrid Hjell Veileder(e): Ellen G. Hjelle Stikkord/nøkkel ord: Ergoterapi, seksualitet, rehabilitering Antall sider/ord: 38/11512 Antall vedlegg: 1 Publiseringsavtale inngått: JA Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Bakgrunn: Seksualitetens betydning for helsen og livskvaliteten har fått ett økende fokus. Når et menneske rammes av sykdom påvirkes helsen av ulike dimensjoner, deriblant også av seksualiteten. Til tross for seksualitetens påvirkning på den generelle helsetilstanden, viser undersøkelser at ergoterapeuter og annet helsepersonell unngår å snakke om seksualitet i møte med pasienter. Dersom seksualitet aldri tematiseres, vil det være vanskelig å ta opp problemstillinger knyttet til seksuell uhelse når behovet oppstår. Mål og hensikt: Hensikten med prosjektet er å skape bevissthet rundt temaet og se på hvordan kompetansen til ergoterapeuter kan bidra i arbeidet med temaet seksualitet. Metode: Det er benyttet kvalitativ forskningsmetode med semistrukturerte fokusgruppeintervju. I analysearbeidet er det benyttet Kvale og Brinkmann sin beskrivelse av analyse med fokus på mening. Resultat: På bakgrunn av fokusgruppeintervjuene kom det frem fem hovedtemaer. Disse er: • Dagens utfordringer knyttet til det å ta opp temaet • Hva skal til for å øke bevissthet og kunnskap rundt temaet? • Forutsetninger for at seksualitet blir tatt opp • Ergoterapeuters grunnkompetanse • Tverrfaglig samarbeid Konklusjon: Ergoterapeuter har en potensiell rolle i arbeidet med seksualitet. Ved å benytte grunnkompetansen om aktivitet og hvordan det kan påvirke mennesket kan en bidra med kunnskap som er unik for ergoterapeuter. Ergoterapeuter innehar nødvendig kompetanse som kan benyttes i arbeidet med temaet, en må bare tørre å bruke den.
dc.description.abstractTitle: Date: 06.05.2019 Sexuality and occupational therapy- how can we contribute? Which knowledge does occupational therapists possess that can contribute on the topic of sexuality in rehabilitation? Participants: Karoline Arntsen Grøttå and Ingrid Hjell Supervisor(s): Ellen G. Hjelle Keywords: Occupational therapy, sexuality, rehabilitation Number of pages/words: 38/11512 Number of appendix: 1 Availability (open/confidential): Open Short description of the bachelor thesis: Background: The importance of sexuality for health and quality of life has been given a growing focus. When a person is afflicted with disease, the health is affected by different dimensions, including sexuality. Despite the influence of sexuality on the overall health condition, studies show that occupational therapists and other healthcare professionals avoid talking about sexuality with their patients. If sexuality is never thematised, it will be difficult to address issues of sexual misfortune when the need arises. Purpose: The purpose of the project is to create awareness around sexuality, and to see how the knowledge of occupational therapists can contribute to the work on the topic of sexuality. Method: Qualitative research methodology with semi structured focus group interviews has been used. Kvale and Brinkmann´s description of analyze with focus on meaning is used as an analytical method. Results: On the basis of focus group interviews, five main themes emerged: • Today´s challenges related to addressing the topic • What is needed to raise awareness and knowledge about the topic? • Prerequisites for sexuality being raised • Occupational therapists´ competence • Interdisciplinary collaboration Conclusion: Occupational therapists have a potential role in the work of sexuality. By using the competence of activity and how it can affect human beings, one can contribute with knowledge that is unique to occupational therapists. Occupational therapists possess the necessary skills that can be used when working with the topic, one just has to dare to use it.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleErgoterapi og seksualitet - hvordan kan vi bidra?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record