Show simple item record

dc.contributor.advisorØygarden, Jon
dc.contributor.authorNaalsund, Kristin
dc.contributor.authorSolvang, Iselin Ertzgaard
dc.contributor.authorTønder, Sofie Oline
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:22Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613277
dc.description.abstractII Sammendrag Bakgrunn: Tidligere studier viser at tilgangen på hørselstjenester er mangelfull i utviklingsland. På bakgrunn av dette er det funnet at kostnadseffektive alternative screeningmetoder for hørsel er et viktig tema for videre forskning. SINTEF har derfor utviklet en automatisert screeningapplikasjon kalt “I Hear You”. Formål: Formålet med denne kvantitative studien var å undersøke validiteten til en automatisert screeningmetode for barn. Dette ble gjort ved å sammenlikne screeningapplikasjonen “I Hear You” mot en gullstandard i rurale strøk i utviklingsland. Metode: 403 barn i alderen 6 til 17 år fra tre ulike barneskoler i Tanzania deltok i studien. Målingene som ble utført var screeningaudiometri og screeningapplikasjon. Kriteriet for godkjent screeningaudiometri og screeningapplikasjon var satt til 25 dB HL. Screeningaudiometri ble benyttet som "gullstandard". Bakgrunnsstøy ble målt i dBA ved bruk av et støydosimeter. Applikasjonen ble validert ut i fra sensitivitet og spesifisitet. Resultat: Målingene som ble utført viste sensitivitet og spesifisitet for det totale utvalget på 0,65 og 0,62. Det ble funnet ulike faktorer som påvirket resultatet for applikasjonens samsvar med gullstandarden. Deltakere i klassetrinnene fra 0 til 4 viste dårligere sensitivitet og spesifisitet enn 5-7 klasse. Målingene av bakgrunnsstøy viste at støynivåene varierte mellom 38,7 dBA og 71,1 dBA. Lavere bakgrunnsstøy viste bedre sensitivitet og spesifisitet. Konklusjon: Per dags dato viser screeningapplikasjonen lite samsvar med gullstandarden. Resultatene tyder på at med ytterligere forbedringer i applikasjonen og mulighet for retest av deltakere, kan det i fremtiden bli mulig å benytte “I Hear You” til rutinemessige, kostnadseffektive hørselsundersøkelser.
dc.description.abstractIII Abstract Background: Previous studies show that access to health care for hearing in developing countries is inadequate. Based on this, an important topic in further research is implementing alternative, cost-efficient screening methods for hearing. For this reason, SINTEF has developed the automated screening application “I Hear You”. Purpose: The purpose of this quantitative study was to examine the reliability and validity of an automated screening method for children. This was done by comparing the screening application "I Hear You" against a “gold standard” in rural areas in developing countries. Method: 403 children aged 6 to 17 from three different primary schools in Tanzania participated in the study. The measurements conducted for this study were screening audiometry and screening with the application. For both screening audiometry and the screening application to be approved, the criterion was set at 25 dB HL.The screening audiometry was used as a "gold standard". Using a noise dosimeter, ambient noise measurements were conducted in dBA. The application was validated based on sensitivity and specificity. Results: The measurements performed showed sensitivity and specificity for the total sample of 0.65 and 0.62. There were various factors found, which influenced the results of the application’s compliance against the “gold standard”. Participants in grades 0 to 4 showed poor sensitivity and specificity compared to grade 5 to 7. The noise measurements registered ambient noise levels between 38.7 dBA and 71.1 dBA. Lower ambient noise is associated with better sensitivity and specificity. Conclusion: As of today, the screening application shows poor compliance with the current criteria in the application, with all influencing factors included. The results suggest that with further improvements to the application as well as possible re-testing, “I Hear You” might become a feasible option in the future to conduct cost-effective routine hearing screenings.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title“I Hear You” - En Spillbasert Hørselscreening
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record