Show simple item record

dc.contributor.advisorEerola, Malin
dc.contributor.authorEgseth, Karen
dc.contributor.author
dc.contributor.authorFeidal, Ronja Johanne
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:16Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613268
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å identifisere faktorer som kan fremme arbeidsdeltakelse for personer med Revmatoid Artritt. Da personer med RA er en utbredt gruppe i samfunnet er det hensiktsmessig å ha flest mulig i arbeid både på individ- og samfunnsnivå. Arbeid er meningsfullt og fører til økt livskvalitet. Vi har anvendt aktivitetsperspektivene meningsfull aktivitet ifølge CMOP-E og aktivitetsbalanse for å belyse problemstillingen og fortolke funn. Problemstilling: Hvilke faktorer legger til rette for at personer med revmatoid artritt skal kunne fortsette å delta i arbeidslivet? Metode: Vi anvendte kvalitativ metode via litteratursøk for å finne vitenskapelige artikler og besvare problemstillingen. Gjennom søk i Oria ble det inkludert seks vitenskapelige artikler. Artiklene ble analysert og anvendt for å besvare vår problemstilling sammen med relevant teori og aktivitetsperspektiv. Resultat og Konklusjon: Temaene som kommer frem i analyse av litteraturen omhandler person, aktivitet og omgivelser. I resultatet ser vi faktorer innen temaene som fremmer og begrenser deltakelse. Faktorer innen person som kan påvirke deltakelse i arbeid er blant annet personlig kapasitet, funksjon og motivasjon for arbeid. Faktorer innen aktivitet er blant annet tilrettelagt og tilpasset aktivitet, samt aktivitet som ikke stiller store fysiske krav. Faktorer innen omgivelser er støttende sosiale omgivelser og tilrettelagte fysiske omgivelser. Nøkkelord: Revmatoid artritt, arbeidsdeltakelse, meningsfull aktivitet, aktivitetsbalanse
dc.description.abstractBackground and purpose: The purpose of this study is to identify factors that can promote work participation for people with Rheumatoid Arthritis. Since people with RA are a widespread group in society, it is important to have as many people as possible at work both at an individual and societal level. Work is meaningful and leads to increased quality of life. We have used the activityfocused perspectives Meaningful Activity according to CMOP-E and Occupational Balace to shed light on the objective and interpret the findings. Objective: What factors make it possible for people with Rheumatoid Arthritis to continue to participate in work? Method: We used qualitative method through literature search to find scientific articles to answer the objective. We included six scientific articles through our search in Oria. The articles together with relevant theory and activityfocused perspective were analyzed and used to answer our objective. Results and conclution: The topics that arise in the analysis of the literature discloses the person, activity and environment. In the result, we see factors within the themes that promote and limit participation. Factors within person that can influence participation in work include personal capacity, function and motivation for work. Factors within activity include facilitated and adapted activity, as well as activity that does not make great physical demands. Factors in the environment are supportive social environments and adapted physical environment. Key words: Reumatoid Arthritis, Work participation, Meaningfull activity, Occupational Balance
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan fremme arbeidsdeltakelse for personer med Revmatoid Artritt
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record