Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorUnsgaard-Tøndel, Monica
dc.contributor.authorLilleeng, Fredrik Sverdrup
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:14Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613263
dc.description.abstractBakgrunn: Akillestendinopati er en utbredt og ofte langvarig diagnose som ofte sees i idretter med mye løping. I klinikken praktiseres ulike behandlingsmetoder for tilstanden. I nyere tid har trykkbølgebehandling blitt en stadig mer utbredt behandlingsmetode. Formålet med denne studien er å se på effekten av trykkbølgebehandling på smerteintensitet og funksjon ved akillestendinopati i hvile. Design: Litteraturstudie Hensikt: Undersøke effekten av trykkbølgebehandling ved akillestendinopati Metode: Studier ble identifisert gjennom systematisk søk i databasene AMED, EMBASE, MEDLINE og PsycINFO, samt gjennom referanselistene til de inkluderte studiene. Totalt syv kvantitative studier ble inkludert. Resultat: Antall inkluderte studier, samt studienes omfang og heterogenitet gjør at det ikke kan trekkes entydige konklusjoner. Trykkbølgebehandling ser ut til å ha en positiv effekt på smerte og funksjon ved akillestendinopati. Konklusjon: Resultatene fra studiene kan tyde på at trykkbølgebehandling har en positiv effekt ved akillestendinopati. For å bedre besvare problemstillingen vil det være behov for flere, og gjerne nyere studier med større grad av homogenitet der effekten av trykkbølgebehandling undersøkes isolert.
dc.description.abstractBackground: Achilles tendinopathy is a widespread and often long-term diagnosis that is often seen in sports which requires running. In the clinic various treatment methods are used for the condition. In recent times, shock wave therapy has become an increasingly widespread treatment method. The purpose of this study is to examine the effect of shock wave treatment on pain intensity and function on Achilles tendinopathy at rest. Design: Litterature study Aim: Examine the effect of shock wave treatment on Achilles tendonopathy Method: Studies were identified through systematic searches in the AMED, EMBASE, MEDLINE and PsycINFO databases, as well as through the reference lists of the included studies. A total of seven quantitative studies were included. Results: The number of studies included, as well as the scope and heterogeneity of the studies, makes it impossible to draw unambiguous conclusions. Shock wave treatment appears to have a positive effect on pain and function in Achilles tendonopathy. Conclusion: The results of the studies may indicate that shock wave treatment has a positive effect on Achilles tendonopathy. In order to better answer the issue, there will be a need for more, and preferably more recent studies with a greater degree of homogeneity where the effect of shock wave treatment is investigated isolated.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTrykkbølgebehandling ved akillestendinopati
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel