Show simple item record

dc.contributor.advisorVik, Arne
dc.contributor.authorFrydenberg, Malin
dc.contributor.authorVanvik, Renate
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:10Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613254
dc.description.abstractSammendrag Problemstilling: “På hvilken måte kan et lett hørselstap hos barn påvirke deres mulighet, til å utvikle sosial ferdigheter i alderen 5 - 12 år.” Metode: For å besvare på den aktuelle problemstillingen er det i denne oppgaven gjennomført en litteraturstudie. Den baserer seg på 10 selvvalgte kvantitative studier, hvor det ble brukt flere ulike standardiserte tester. Blant annet Screening Instrument for Targeting Education Risk (SIFTER), COOP Adolescent Chart Method (COOP), Assessment of Developmental Abilities (ACADIA), Social Skills Rating System (SSRS), Wide Range Assessment of Memory and Learning (WRAML), Conners Teacher Rating Scale (CTRS), Peabody Picture Vocabulary Test- Third Edition (PPVT - III), The Missouri Childrens Picture Series (MCPS) og Health Related Quality of Life (HRQoL). Resultater: Resultatene av studiene viste en korrelasjon mellom sen eller ingen intervensjon, redusert sosial kompetanse, og mangelfull faglig oppfølging. I tillegg viste de hvilken innvirkning dette kan ha på barns evne til å utvikle sosiale ferdigheter. Basert på de ulike studiene i denne oppgaven kommer det frem at det er mange faktorer som spiller inn på barnas evne til utvikling av sosial kompetanse. Komponentene som gikk igjen som en konsekvens av sen eller manglende intervensjon var; uoppmerksomhet, hyperaktivitet, stress, redusert energi, atferdsvansker og isolasjon. Disse resultatene viser at et lett hørselstap kan ha innvirkning på barns mulighet til å tilegne seg sosiale ferdigheter. Konklusjon: Et mer sensitivt screeningverktøy kan være en mulighet, for å i større grad sikre identifisering av lette hørselstap på ett tidligere stadiet. Iverksetting av sammensatte tiltak; tekniske - og sosiale, kan bidra til å redusere negative konsekvenser, slik at barn med lette hørselstap har større mulighet til å utvikle sosiale ferdigheter. Dette kan styrke barnas evne til å fungere i et sosialt samspill med jevnaldrende. Nøkkelord: Barn, lette hørselstap, utvikling, sosiale ferdigheter, konsekvenser.
dc.description.abstractAbstract Research Question: “I what way can a mild hearing loss, influence children aged 5 – 12 years ability to develop social skills? “ Method: In order to find an answer to the problem, a literature study has been conducted based on 10 self - chosen quantitative studies, where several standardized social tests where used. The tests that where used in the quantitative studies was for example Screening Instrument for Targeting Education Risk (SIFTER), COOP Adolescent Chart Method (COOP), Assessment of Developmental Abilities ( ACADIA), Social Skills Rating System (SSRS), Wide Range Assessment of Memory and Learning (WRAML), Conners Teacher Rating Scale (CTRS), Peabody Picture Vocabulary Test- Third Edition (PPVT - III), The Missouri Childrens Picture Series ( MCPS) and Health Related Quality of Life (HRQoL). Result: The results of the studies showed a correlation between late or none intervention, reduced social competence, as well as a uncompleted professional follow - up. Based on the different studies used in our study it appears that a lot of factors affects children's abilities to develop social skills. As well as the impact this could have on a child's ability to develop social skills. The components that where mentioned as a consequences for late or none intervention are: inattention, hyperactivity, stress, reduced energy, behavioral problems and isolation. These results indicate that a mild hearing loss can have an impact on childrens ability to develop social skills. Conclusion: A program with more sensitive screening instruments could be an option to identify mild hearing loss at an earlier stage. Implementation of a combined effort; technical and social, could contribute to reduce the negative consequences. So children with mild hearing loss have a bigger chance to develop social skills. This could strengthen childrens ability to function in a interaction with other peers. Keywords: Children, mild hearing loss, development, social skills, consequences
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«På hvilken måte kan et lett hørselstap hos barn påvirke deres mulighet til å utvikle sosiale ferdigheter i alderen 5 - 12 år?»
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record