Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPedersen, Arve Vorland
dc.contributor.authorHoldal, Marianne Abelsen
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:09Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613249
dc.description.abstractSammendrag Innledning: Dans inngår i læreplanen i fagene musikk og kroppsøving i norsk grunnskole. Tidligere forskning viser at dans og praktisk estetiske fag sjelden prioriteres i arbeidet med lokale læreplaner og utviklingsarbeid. Lærere som underviser i dans opplever ofte at de mangler kompetanse i faget. Hensikten med oppgaven: 1. Undersøke hvordan lærere i fagene musikk og kroppsøving opplever det å undervise i dans som en del av sitt fagfelt, lærernes formelle kompetanse og mer uformelle erfaringer med dans, og hvilke holdninger de har til dans som en del av læreplanen. 2. Se om det fins forskjell på musikklærere og kroppsøvingslærere med tanke på danseundervisning. 3. Undersøke lærernes holdninger til dans som en del av læreplanen og mer generelt, og hvordan de oppfatter at kolleger, ledelse og skolen generelt er innstilt til dans. Metode: Informasjon om dans fra 103 norske lærere i musikk og kroppsøving i ble samlet inn anonymt ved hjelp av et elektronisk spørreskjema i Questback. Resultater: 103 lærere, 64% kvinner og 36% menn besvarte spørreskjemaet. 16 personer underviste i begge fag. 20% hadde ingen relevant utdanning i musikk/ kroppsøving. 3% hadde fått tilbud om etterutdanning i dans og 44% ønsket dette. Tilsammen 88% var litt eller helt enig i at dans passer som læringsaktivitet for alle. Tilsammen 90% oppfattet at dans var litt eller veldig viktig i lærerplanen. 41% opplevde at det var mer krevende å forberede danseundervisning enn andre emner i faget. Over halvparten opplevde at egen kompetanse for å undervise i dans ikke var helt tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende i det hele tatt, og en fjerdedel oppga at de var ukomfortable med å undervise i dans. Flere kroppsøvingslærere enn musikklærere opplevde det som mer krevende, var mindre komfortabel med å undervise dans og opplevde sin kompetanse i dans som mindre tilfredsstillende. Konklusjon: Lærere i denne studien mente at dans har en plass i skolen, både i musikk og kroppsøving, men mange opplevde at de manglet kompetanse i dans. Musikklærere er litt mer positivt innstilt til dans enn kroppsøvingslærere. Nøkkelord: undervisning, praktisk- estetiske fag, fagstatus, rammeforhold
dc.description.abstractAbstract Introduction: Dance as subject is part of two different curricula in the Norwegian primary school: music, and physical education (PE). Previous research has shown that dance, together with other practical and aesthetical subjects, is often not included when national curricula are operationalised into local ones. Teachers who teach dance often experience a lack of relevant competence. Aim: The aim of the present study was twofold; 1. To examine how Norwegian teachers of music and physical education experience dance teaching, their formal education and other more informal experience with dance, and their attitudes towards dance as a part of their curriculum. 2. Examine whether there are differences between those who teach dance within the music curriculum and those who teach dance within PE. 3. Examine teachers’ attitudes towards dance in the school curriculum, as well as their attitudes towards dance in general, and their perceptions of the attitudes of others. Method: Survey data from 103 Norwegian teachers of music and PE were obtained by means of an electronic questionnaire from the Questback software company. Results: 103 teachers, 64% women and 36% men, answered the questionnaire. Sixteen persons taught both subjects. 20% had no relevant education in music/ PE. 3% had been offered continuing education in dance whereas 44% would like to participate in such. 88% of the teachers agreed, in part or completely, that dance as an activity is suitable for everyone. A total of 90% perceived dance to be a somewhat important or important part of the curriculum. 41% perceived preparation of dance lessons as more demanding compared with other subjects. More than half of the teachers did not perceive their competence for teaching dance as satisfactory, and more than25% were uncomfortable with teaching dance. More PE-teachers than music teachers perceived teaching dance as more demanding, were less comfortable with dance teaching, and perceived their competence as unsatisfactory. Conclusion: Teachers in the present study agreed that dance has a place in the curriculum, both within PE and within music, but many felt that they did not have sufficient competence for teaching dance. Music teachers were somewhat more positively minded towards dance compared with PE-teachers. Key words: teaching, competence, practical and aestetic subjects, subject stastus
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMusikk- og kroppsøvingslæreres syn på undervise dans i norsk grunnskole
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel