Show simple item record

dc.contributor.advisorRambech, Kristin
dc.contributor.advisorKolstad, Ragnhild Berg
dc.contributor.authorReiten, Markus Grinde
dc.contributor.authorAustrheim, Magnus
dc.date.accessioned2019-09-06T14:02:46Z
dc.date.available2019-09-06T14:02:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613204
dc.description.abstractAbstrakt Bakgrunn Fokuset på kunnskapsbasert praksis (KBP) har økt i de siste årene, både fra regjeringen og helseprofesjonene. Dette har ført til lovverk og retningslinjer som fremmer bruk av KBP i klinisk praksis innenfor radiografien. Radiografiprofesjonen er i konstant utvikling med store teknologiske fremskritt, noe som kan gjøre det vanskelig å holde tritt med den nyeste forskningen. For å bedre forstå hvordan radiografien som et yrke forholder seg til disse kravene, har vi gjennomført en studie for å se hva den nyeste forskningen er kommet frem til. Hensikt Å undersøke og beskrive forskningslitteratur angående kunnskapsbasert praksis i radiografien, med spesielt fokus på strålevern. Metode Scoping review med systematiske søk i fire ulike databaser: PubMed, Cochrane Library, Ovid Medline og Scopus. Søket var begrenset til perioden 2004-2019. Alle studier som omhandlet KBP i radiografien ble vurdert. To uavhengige lesere vurderte inklusjon av hver studie. Resultat Resultatet har grunnlag i syv inkluderte artikler. Disse tar for seg ulike aspekter ved implementeringen av KBP i radiografien. Fire tar for seg utfordringer ved implementering av KBP innen strålevern, og tre av de tar for seg utfordringer ved implementering av KBP i radiografien for øvrig. Konklusjon Disse artiklene viser at KBP kan være et kraftig verktøy innen strålevern, om det blir implementert på en god, effektiv og gjennomførbar metode. Det viser seg allikevel at dette er en krevende prosess, da denne implementeringen krever tiltak fra både radiografer i omstilling av egen praksis og fra avdelingene i deres tilretteleggelse for en slik arbeidsmetode.
dc.description.abstractAbstract Introduction Use of evidence-based practice (EBP) has been getting increased attention from both governing bodies, and health professions across the country. This has led to several guidelines and laws to promote the use of evidence-based research in clinical practice. Radiography is a rapidly changing profession, with many technological advancements making it hard to follow changes and adapting to new research. To better understand how radiography as a profession is dealing with these increasing demands, we conducted a study into what the current research on the subject says. Method Scoping review with systematic searches in four different databases. PubMed, CochraneLibrary, Ovid Medline and Scopus. The search was limited to the time period between 2004-2019. All studies found that mentioned EBP within radiography were evaluated. Two independent readers evaluated the inclusion of every study. Results The results have a basis in seven included articles. These articles discuss different aspects pertaining to the implementation of EBP into radiography. Four explores the challenges of implementing EBP within radiation-protection, and three the challenges of implementing EBP within radiography in a broader sense. Conclusion The consensus across the research found is that the use of evidence-based practice can be a powerful tool within radiation-protection, if it is implemented correctly. It will none the less require an effort made from both radiographers to change their own practice, and the workplaces themselves to facilitate such a change.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKunnskapsbasert praksis i radiografien
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record