Show simple item record

dc.contributor.advisorRattsø, Jørn
dc.contributor.authorRisstad, Berit Skrove
dc.date.accessioned2019-09-05T14:00:49Z
dc.date.available2019-09-05T14:00:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612778
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker kapitaliseringseffekter av barnehagedekning i kommunen og nabokommunene på boligprisene i kommunen. Naboeffektene måles fra nabokommunenes gjennomsnittlige dekningsgrad og høyeste målte dekningsgrad i nabokommunene. Analysen tar utgangspunkt i alle boligtransaksjonene i Trøndelag i perioden fra 2001 til 2006, hvor det foregikk en utbygging av barnehagesektoren på nasjonalt nivå. Det blir i tillegg tatt hensyn til boligkarakteristikker og andre kommunevariabler som er forventet å påvirke boligprisene. Ved å benytte pooled OLS som estimeringsverktøy kommer det fram at en økning i kommunens egen barnehagedekning gir en positiv effekt på boligprisene i kommunen. Økt gjennomsnittlig dekningsgrad i nabokommunene og høyeste målte dekningsgrad i nabokommunene gir en reduksjon i boligprisene i kommunen. Estimatene for kommunens eget tilbud er ikke signifikante, men lik forventingene og det tidligere studier har vist. Naboeffektene er svakt signifikante og med forventet fortegn. Analysen er generelt preget av endogenitet fra utelatte variabler og simultanitet. Det er også målt sterk korrelasjon mellom de ulike barnehagevariablene, som skaper multikollinearitetsproblem og upresise estimater. Utvalget av kommuner i analysen er i tillegg svært lite, som også kan påvirke resultatene. Det blir prøvd å ta hensyn til noe av endogeniteten ved å benytte instrumentvariabelmetoden. Det kommer derimot fram av instrumentene ikke er sterke nok korrelert med den endogene variabelen til at dette gir troverdig resultat. På tross av økonometriske utfordringer, indikerer resultatene at barnehagedekningen i kommunen og nabokommunene henholdsvis gir positiv og negativ kapitaliseringseffekt på boligprisene i kommunen.
dc.description.abstractThis paper examines capitalisation effects of childcare coverage on housing prices. The analysis investigates the effect of neighbourhood competition by examining the effect on housing prices from childcare coverage in both the municipality and the neighbouring municipalities. The effects from neighbours are measured by their average childcare coverage and by the highest coverage in neighbouring municipalities. The analysis uses a rich dataset of housing transactions from Trøndelag over a period of six years, from 2001 to 2006, when a national reform was driving the expansion of childcare coverage. In addition, housing characteristics and other community variables are considered. By using pooled OLS as estimation tool, the results show that increasing childcare coverage in the municipality raises housing prices. The effect from raising childcare coverage in neighbouring municipalities decreases housing prices in the municipality. The estimates for childcare in the municipality are not statistically significant, but the effects are consistent with the expectations and recent literature. The neighbouring effects are, for det most part, statistically significant and, as expected, negative. The analysis is generally affected by endogeneity from omitted variables and simultaneity. There is also a strong correlation between the various childcare variables, which creates multicollinearity problems and imprecise estimates. The sample of municipalities in the analysis is also very small, which may affect the results. It has been attempted to consider some of the endogeneity by using the instrument variable method. On the other hand, the instruments are not correlated enough with the endogenous variable for this to give credible results. Despite econometric challenges, the results indicate that that childcare coverage in the municipality and neighbouring municipalities, respectively, gives positive and negative effect on housing prices in the municipality.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKapitalisering av barnehagedekning - en empirisk analyse om velferdskonkurranse mellom kommuner
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record