Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorColin Green
dc.contributor.authorLinnerud, Amund
dc.contributor.authorWalbeck, Stian Lande
dc.date.accessioned2019-09-05T14:00:46Z
dc.date.available2019-09-05T14:00:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612773
dc.description.abstractEn salgsanbefaling på en aksje er en analytikers oppfatning av allerede tilgjengelig offentlig informasjon. Teori om anbefalinger sier at hvis det er ingen ny og relevant informasjon om en aksje, bør ikke aksjekursen bevege seg unormalt. I motsetning til teorien finner tidligere studier på norske og internasjonale markeder betydelige prisbevegelser etter en anbefaling og våre funn er i tråd med disse resultatene. Vi ser på aksjekursresponsen på en salgsanbefaling i Dagens Næringslivs ukentlige portefølje. Porteføljen av interesse er fra DNB og publiseres mandager like før Oslo Børs åpnes. Basert på våre funn lager vi flere shortingstrategier i et forsøk på å oppnå meravkastning over referanseindeksen. Resultatene er funnet ved bruk av en hendelsesstudie. Hver gang en aksje i ukesporteføljen er tatt ut ser vi på hvordan aksjekursen bevegde seg i løpet av 5 dager før og etter. Aksjens ‘normale’ avkastning er predikert med markedsmodellen. Forskjellen mellom den faktiske og den normale avkastningen refereres til som den unormale avkastningen og aggregeres over aksjer og tid for å finne den gjennomsnittlige bevegelsen av å bli ekskludert fra porteføljen. Robusthetstester som fjerning av ekstreme verdier, ekskludering av tidsperioder og oppdeling av selskapene i henhold til markedsverdien gjennomføres for å validere modellen. For å vurdere størrelsen på den unormale avkastningen konstruerer vi shortingstrategier, og avkastningen sammenlignes med avkastningen på relevante mandager på OSEBX. En gjennomsnittlig unormal aksjekursnedgang på 1,34% ser ut til å være statistisk signifikant, men ikke nok til være økonomisk lønnsomt. Avkastningen til grunnstrategien i den relevante perioden er lavere enn referanseindexen OSEBX. En optimalisert strategi bestående av selskaper med lav markedsverdi har en høyere risikojustert avkastning enn OSEBX, men den blir lavere når man regner med transaksjonskostnader.
dc.description.abstractA sell recommendation on a stock is an analyst's opinion on already available public information. Theory regarding recommendations states that if no new firm relevant information is disclosed the stock price should not move abnormally. Contrary to theory, previous studies on the Norwegian and international markets find significant event day price movements and our findings are in line with these results. We evaluate the stock price response to a sell recommendation in Dagens Næringsliv's ‘weekly portfolio'. The portfolio of interest is constructed by DNB and is published Mondays just before the Oslo Stock Exchange opens. Based on our findings we create several shorting strategies in an attempt to earn excess return above the reference index. The results are found with the use of an event study. Each time a stock in the weekly portfolio is taken out we look at how the return behaved during the 5 days before and after. The stock’s ‘normal’ return is predicted by the Market Model. The difference between the actual and normal return is referred to as the abnormal return and is aggregated across stocks and time to find the average response to being excluded from the portfolio. Robustness tests like removing extreme values, excluding time periods and by splitting the firms according to market capitalization are conducted to validate the model. To asses the size of the abnormal return we create shorting strategies and their returns are compared with the return of relevant Mondays on OSEBX. An average abnormal stock price decline of 1.34% appears to be statistically significant but economically insignificant. The baseline strategy's return during the relevant period is lower than the comparable return of OSEBX. An optimized small cap strategy outperforms the index on a risk adjusted basis, but by taking transaction costs into account the excess return vanishes.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleTo what extent do sell recommendations impact stock prices? An event study on DNB’s weekly portfolio and how their recommendations can be exploited with shorting strategies.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel