Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSkuland, Kristoffer
dc.contributor.authorSæternes, Erik Hide
dc.date.accessioned2019-09-05T14:00:23Z
dc.date.available2019-09-05T14:00:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612724
dc.description.abstractEn standard Mincer-lønnsfunksjon med formell utdanning som mål på humankapital blir utvidet med observerte kognitive ferdigheter innen tallforståelse, leseferdigheter og problemløsning i IKT-miljø. Ordinær regresjonsanalyse på dataene fra PIAAC-undersøkelsen i de nordiske landene Danmark, Finland, Norge og Sverige avdekker statistisk signifikant positive lønnsavkastninger av formell utdanning og kognitive ferdigheter, hvor de grunnleggende avkastningene varierer marginalt mellom landene. Analysen avdekker derimot forskjeller i avkastningen av kognitive ferdigheter innad i demografiske grupper, der høyere utdannede i Danmark, Finland og Norge får en høyere avkastning av kognitive ferdigheter enn lavere utdannede, samt at eldre arbeidere i Danmark, Finland og Sverige får en høyere avkastning av kognitive ferdigheter enn yngre arbeidere. Avkastning av utdanning og ferdigheter mellom arbeidssektorer varierer i store trekk ikke mellom landene, men noen forskjeller avdekkes for arbeidssektorene med dårligst avkastning av formell utdanning.
dc.description.abstractA standard Mincer earnings function with formal education as a measure of human capital is expanded with observed cognitive skills in numeracy, literacy and problem solving in technology-rich environments. Ordinary regression analysis of the data from the PIAAC survey in the Nordic countries Denmark, Finland, Norway and Sweden reveals statistically significant positive economic returns to formal education and cognitive skills, where the fundamental returns to education and skills vary marginally between countries. The analysis however reveals differences in the return to cognitive skills within demographic groups, where higher educated respondents in Denmark, Finland and Norway receive a higher return to cognitive skills compared to lower educated respondents. Equivalently, older workers in Denmark, Finland and Sweden receive a higher return to cognitive skills compared to younger workers. The return to education and skills between industries and sectors does not vary widely between countries, but some differences are revealed for industries and sectors with the worst return to formal education.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForskjeller og likheter i lønnsavkastning av formell utdanning og kognitive ferdigheter mellom nordiske land i PIAAC-undersøkelsen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record