Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDyrstad, Jan Morten
dc.contributor.authorWangen, Brage Slotnæs
dc.contributor.authorNodland, Edvard Wedøe
dc.date.accessioned2019-09-05T14:00:16Z
dc.date.available2019-09-05T14:00:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612715
dc.description.abstractPrisen på nordsjøolje har vært svært volatil i løpet av det siste tiåret, sammenliknet med tidligere perioder. Den sterke tilknytningen Norge har til petroleumsvirksomheten gjør det aktuelt å undersøke påvirkningen oljeprisen har på lønnsdannelsen i landet. Denne masteroppgaven analyserer effekten av oljeprisendringer på lønnskostnader per sysselsatt, basert på data fra perioden 2008-2016 fra regioner (fylker) og næringer i Norge med ulik grad av tilknytning til petroleumssektoren. Analysen benytter et modellformat tidligere utarbeidet av Brunstad & Dyrstad (1997) og Dyrstad et al. (2018), som innebærer oppdeling av arbeidsmarkedet i delmarkeder, basert på regional og næringsmessig tilknytning til petroleumssektoren. Hensikten er å isolere og estimere del-effekter innen Dutch disease-teori - etterspørselseffekt og levekostnadseffekt. Videre benyttes insider-outsider teori i diskusjonen rundt ulikheter i lønnsutviklingen i delmarkedene. Effekten på lønnskostnader estimeres for oljeprisendring i løpende og forsinket periode, samt på lang sikt. Vi finner at del-arbeidsmarkeder opplever sterkere effekter på lønnsutviklingen som følge av endringer i oljeprisen i takt med høyere grad av næringsmessig tilknytning til petroleumssektoren. En tilsvarende effekt for regionsdimensjonen kan ikke påvises. På lang sikt er estimert effekt av oljeprisøkning positiv for samtlige delmarkeder i modellen. Estimatene er robuste for flere ulike sensitivitetstester, og indikerer at den sentraliserte og koordinerte lønnsdannelsen i Norge ikke er uavhengig av oljeprisendringer.
dc.description.abstractSince 2008, the price of North Sea oil has been quite volatile compared to previous periods. The strong connection between the Norwegian economy and its petroleum sector actualizes analysis of the effect from fluctuating oil prices on wage formation in Norway. This master thesis investigates the effect of oil price changes on wage cost per worker, based on information from Norwegian regions and industries between 2008 and 2016. The analysis is based on a model formerly developed by Brunstad & Dyrstad (1997) and Dyrstad et al. (2018), dividing the labor market into sub-markets defined by regional and industrial petroleum relevance. The model aims to isolate and estimate effects from Dutch Disease theory - demand effects and cost-of-living effects. Furthermore, insider-outsider theory is utilized in the discussion concerning differing wage effects in sub-markets. The effects on wage expenses are estimated for changes in oil price in corresponding and lagged periods, in addition to long-term effects. The empirical results find that labor sub-markets with higher industrial petroleum relevance are more affected by oil price changes. Similar effects for regional sub-markets geograficaly close to the petroleum sector cannot be identified. Long-term estimates indicate positive relations between wage and oil price in all sub-markets. The estimates are robust for several significance tests, and suggest that the centralized and coordinated wage bargaining system in Norway does not completely negate impulses from the oil price.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOljepris og lønnsdannelse i Norge
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel