Show simple item record

dc.contributor.advisorHeldal, Frode
dc.contributor.authorWold, Stian Korsen
dc.contributor.authorLutdal, Peder
dc.date.accessioned2019-09-03T12:52:21Z
dc.date.available2019-09-03T12:52:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612294
dc.description.abstractRaske endringer i teknologi og arbeidsliv stiller stadig økende krav til livslang læring og kompetanseutvikling i organisasjoner. Etter som individuell utvikling blir stadig viktigere, og høyprestasjonsgrupper mer vanlig, er det interessant å undersøke hvordan individuell utvikling kan økes i en høyprestasjonsgruppe, slik at organisasjoner og individer står bedre rustet til å møte dagens, morgendagens utfordringer. Individuell utvikling er sett på som en av de viktigste driverne for menneskelig atferd, noe som vil være blant premissene for gruppens potensiale til å prestere. Denne studien har undersøkt hvordan medlemmer av en høyprestasjonsgruppe oppnår individuell utvikling, og hvordan lederen fasiliterer for dette. Problemstillingen som besvares i denne studien er: Hvordan øke individuell utvikling i en høyprestasjonsgruppe? Denne studien et utformet som en enkeltcasestudie og avgrenses til en caseorganisasjon, Trondheims-Ørn, og deres arbeid med individuell utvikling i rekruttlaget. Studien baseres på 24 kvalitative intervjuer, og kvantitative data fra 17 respondenter. Denne studiens overføringsverdi vil være begrenset da casen er et idrettslag bestående av jenter i alderen 15 til 20 år. Motivasjonsteorier, gruppeteorier og lederens rolle for individuell utvikling danner et komplementerende teoretisk fundament for å kunne besvare problemstillingen. Resultatene av studien viser at tilstrekkelig med utfordringer og riktig oppfølging er essensielt for individuell utvikling i en høyprestasjonsgruppe. Fokuset bør være på å gi positiv informativ tilbakemelding, for styrke individets selvbestemte motivasjon. Samholdet spiller en viktig rolle for å øke individuell utvikling av ferdigheter og kompetanse, spesielt i en høyprestasjonsgruppe hvor man ikke får tilstrekkelig oppfølging. Et godt samhold legger til rette for et mestringsmiljø og styrker oppfattelsen av tilhørighet, noe som blir avgjørende for å styrke gruppemedlemmenes motivasjon og individuell utvikling. Gruppens leder har en sentral rolle for å fasilitere for overnevnte forhold, blant annet ved å gi struktur, vise omsorg og bygge relasjoner basert på tillit. Denne studien gir et nytt perspektiv på gruppens betydning for individuell utvikling, og hvordan man kan oppnå høyere gruppeprestasjoner med bakgrunn i individuell utvikling. Forskningen kan ha praktisk betydning for ledere som søker etter å øke individuell utvikling i høyprestasjonsgrupper.nb_NO
dc.description.abstract- Rapid changes in technology and working life increases the demand for lifelong learning and competence development in organizations. As individual development is becoming increasingly important and high-performance teams more common, it is interesting to investigate how individual development can be increased in a high-performance team, so that organizations and individuals are better equipped to meet today's challenges. Individual development has been one of the most important drivers in human behavior, which influences the group´s potential to perform. This thesis has examined how members in high-performance teams achieve individual development and how the manager facilitates this. The problem posed in this dissertation is: How to increase individual development in a high-performance team? This research is a single-case study, which focuses on Trondheims-Ørn, and their work with individual development in a recruit team. The study is based on 24 qualitative interviews, and quantitative data from 17 respondents. The transfer value of this study will be limited as the case is a sports team consisting of girls aged between 15 to 20 years. Motivational theories, group theories and the role of the leader in individual development form a complementary theoretical foundation for answering the problem. The results of the thesis show that sufficient challenges and proper follow-up are essential for individual development in a high-performance team. The focus should be on providing positive informative feedback to strengthen the individual's self-motivation. The community plays an important role in enhancing individual development of skills and competences, especially in a highperformance team where one does not get adequate follow-up. A good unity provides a mastering environment and strengthens the perception of belonging, which becomes crucial for strengthening the motivation and individual development of group members. The group's leader plays a central role in facilitating the above-mentioned relationships, including by providing structure, care and building relationships based on trust. This dissertation gives a new perspective on the importance of the group for individual development and how to achieve higher group performance based on individual development. Research may have practical relevance for executives seeking to increase individual development in high performance groups.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleMorgendagens helter? En studie av individuell utvikling i høyprestasjonsgruppernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record