Show simple item record

dc.contributor.advisorStokken, Roar
dc.contributor.authorLøkken, Fredrik
dc.contributor.authorAasen, Jørgen Nordvik
dc.date.accessioned2019-09-03T10:47:36Z
dc.date.available2019-09-03T10:47:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612233
dc.description.abstractStortinget vedtok våren 2016 endring i energiloven (jf. vedlegg 6) som berører samtlige energiselskaper i Norge som driver nettvirksomhet. Endringene i energiloven, som trer i kraft 1. januar 2021, medfører selskapsmessig og juridisk skille mellom nettvirksomhet og annen konkurranseutsatt virksomhet (konsernetablering). De aller fleste energiselskap vil derfor måtte omstrukturere virksomheten eller alternativt selge nettvirksomheten. Studien ser nærmere på energiselskaper som velger salg av nettvirksomhet, og dette blir omtalt som en M&A-prosess. Ettersom ikrafttredelse av lovendringen nærmer seg er det dagsaktuell og omdiskutert i energibransjen. Derfor ønsker forfatterne av studien å undersøke hvilke sentrale faktorer for prosessens suksessfulle gjennomføring er ved å ta utgangspunkt i problemstillingen: «Hva er suksessfaktorene i en M&A-prosess, i tilknytning til salg av virksomhets-områder innen offentlig eide energiselskaper?» For å konkretisere suksessfaktorene i M&A-prosessen tas det utgangspunkt i tre forsknings-spørsmål tilknyttet strategi, kompetanse og relasjoner da teori og erfaringer i energibransjen tilsier at disse faktorene anses som essensielle. Teori vil nærmere undersøkes, og for å utdype forskningen har denne studien benyttet en casestudie, og de empiriske funnene er anskaffet ved hjelp av semistrukturerte intervjuer med sentrale aktører i energibransjen som har vært involvert M&A-prosesser. Innsamlingen av empirisk data dannet videre grunnlaget for diskusjon. Studien konkluderer med flere punkter som omhandler det teoretiske rammeverket presentert i oppgaven. Først og fremst konkluderes det med at partene i prosessen har ulik strategisk tilnærming. For oppdragsgiver er hybridstrategi sentralt med fokus på både kostnads-reduserende tiltak og kvalitet. Mens for rådgiver vil differensieringsstrategi være sentralt, og en suksessfaktor for økt kvalitet vil være personifiseringsstrategi gjennom læring og utvikling av ansatte, samt de personlige relasjonene mellom selskapene. Et korrekt skille av arbeids-oppgaver og kompetanseoverføringen vil også være en suksessfaktor for prosessen. I tillegg vil rådgivernes spisskompetanse utgjøre en faktor for suksessfull gjennomføring av M&A-prosessen. Når det kommer til relasjoner er det tydelig at det er med på å forme og påvirke resultatet av M&A-prosessen. Det er en klar fordel at selskapene som er involvert i M&A-prosessen har kjennskap til hverandre fra tidligere. Ut fra diskusjonen kom det frem to nye suksessfaktorer i M&A-prosessen, disse går igjen på tvers av forskningsspørsmålene, og er henholdsvis rådgivernes personifiseringsstrategi og kommunikasjonen mellom partene.nb_NO
dc.description.abstract- The parliament approved the spring of 2016 amendments to the Energy laws (cf. appendix 7) affecting all energy companies in Norway that operate with distribution of electrical power. The changes in the law, which come into force on 1 January 2021, result in a corporate and legal separation between all company activities. The vast majority of energy companies will therefore have to reorganize the business or alternatively sell the distribution of electrical power business activity. The study will focus on companies that choose to sell, and that is precisely what is referred to as a M&A-process, as a daily topic in the power industry. Therefore, the authors of this study want to investigate key factors for a successful completion of the process, by taking starting point in the question: «What are the success factors in an M&A-process, associated with sales of business areas within publicly owned energy companies?». In order to concretize factors of success in the M&A-process, three research questions are based on strategy, competence and relationships, as the theory and experience in the industry marks those as essential for the process. Theory will be further tested and in order to deepen the research this study has used a case study, and the empirical findings were acquired using semi-structured interviews with key players in the energy industry who have been involved in M&A-processes. The gathering of empirical data further formed the basis for discussion. The study concludes with several points dealing with the theoretical framework presented in the thesis. First and foremost, it is concluded that the parties in the process have different strategic approaches. For the contracting entity, hybrid strategy is key, with focusing both on cost-reducing measures and quality. While for the advisor, differentiation strategy will be central and a success factor for increased quality within this strategy will be personalization strategy through learning and employee development, as well as personal relationships between the companies. A proper separation of tasks and competence transfer between the contracting entity and the advisor will also be a success factor for the process. In addition, the cutting-edge expertise of the advisors, will provide a clear advantage for a successful completion. When it comes to relationships, it is clear that it helps to shape the outcome of the process, and it is a clear advantage if the companies have knowledge of each other from earlier. Based on the discussion, two new factors emerged for the success of the M&A process, these go back across the research questions, and are, respectively, the counseling personification strategy and communication between the parties.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleM&A i energibransjen - En casestudie av norske energiselskapnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil bli tilgjengelig 24.5.2022nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record