Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHeldal, Frode
dc.contributor.advisorStokken, Frode
dc.contributor.authorMyrvang, Viktor
dc.contributor.authorAasen, Alexander E.
dc.date.accessioned2019-09-03T07:45:33Z
dc.date.available2019-09-03T07:45:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612144
dc.description.abstractAgile metodikker for programvareutvikling blir stadig mer utbredt i IT-bransjen. Kunder stiller større krav til oppdaterte sikre tjenester, og tradisjonelle utviklingsmetodikker gjør det utfordrende å utvikle programvare hurtig nok. Tidligere forskning beskriver godt fordelene ved å benytte og tilpasse agile metodikker, men sier lite om hvordan det skjer i praksis, hva som er driverne bak og forskjeller mellom ulike typer bedrifter. Formålet med denne studien er derfor å belyse hvordan dette skjer i praksis ved å studere en stor og en liten bedrifts tilnærming til agile metodikker. Denne studien er en kvalitativ flercasestudie, hvor det er fokusert på to bedrifters tilnærming til bruk og tilpasning av agile metodikker for programvareutvikling, og hva som er driverne bak. Datagrunnlaget er hentet inn gjennom dybdeintervju med ledere og utviklere i de respektive bedriftene. Funnene viser at usikkerhet er den viktigste faktoren i begge bedrifters tilnærming til agile metodikker, men på ulik måte. I den store bedriften ble usikkerhet sett på noe som må minimeres for å unngå usikkerhet, mens i den lille ble usikkerhet sett på noe som kan håndteres fortløpende gjennom agile metodikker. Det kommer også tydelig frem gjennom funnene at graden av formalitet i tilpasning av de agile metodene var forskjellig, noe som stemmer overens med tidligere forskning på området. Tilnærmingen til bruk av agile metodikker kan også sies å ha vært mer demokratisk i den mindre bedriften, noe som kan ses i sammenheng med formalitet i prosessen. Forskningen bidrar til å gi en bedre forståelse av hvilke faktorer som er avgjørende når bedrifter skal tilnærme seg bruk og tilpasning av agile metodikker. Vi har også bidratt til å belyse hvilke likheter og forskjeller det er mellom de to casebedriftene, hvor tilnærming til usikkerhet ble funnet som den viktigste forskjellen i denne studien. Dette kan hjelpe casebedriftene til å bedre sin praksis, men kan også hjelpe lignende bedrifter i sin implementering av agile metodikker. Spesielt interessant er det hvordan den større bedriften har lagt til rette for en to-delt metodikk for å tilnærme seg usikkerhet og kontrollere risiko, en fremgangsmåte som kan være relevant for lignende bedrifter.nb_NO
dc.description.abstract- Agile methods for software development is becoming increasingly more common in the IT industry. Increase in customer demands regarding secure and up to date software makes it hard for developers to deliver new software rapid enough using traditional methods. The benefits of using and tailoring agile methods is well described in previous research, but there is a lack of empirical research on real life cases and differences between types on companies. The goal of this study is therefore to shed light on the subject by studying both a large and a small companies’ approach to agile methodologies. This study is a qualitative multi-case study that focuses on two companies’ approach to the use and tailoring of agile methodologies for software development, and the reasons behind said approaches. The empirical data in this study was gathered through several in-depth interviews with managers and developers in the respective companies. Our results show that uncertainty was the most important factor in both companies approach to agile methods, but in different ways. The large company focused on minimizing uncertainty to avoid risk, while the smaller company saw uncertainty as something that could be dealt with continuously using agile methods. The degree of formality in tailoring of the agile methods was also quite different in the two companies, which fits previous research on the subject. The approach to the use of agile methods could be said to have been more “democratic” in the small company, which can be seen in correlation with the formality of the process. The research in this study helps give a better understanding of which factors that are determining when companies are adopting agile methods. The research also contributes to illuminate the similarities and differences between the two cases, where approach to uncertainty was found to be the most important factor in this study. This could not only help the companies in question to better their practice, but also help similar companies in their implementation of agile methods. Especially interesting is it to see how the bigger company have managed to create a twofold methodology for approaching uncertainty and controlling risk, an approach which could be useful for a lot of similar companies.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleTilnærminger til agile metoder for programvareutvikling i Telenornb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel