Show simple item record

dc.contributor.advisorLund, Ragnhild
dc.contributor.authorLøken, Ingrid
dc.date.accessioned2019-08-25T14:07:34Z
dc.date.available2019-08-25T14:07:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610879
dc.description.abstractMastergradsavhandlingen søker å besvare følgende forskningsspørsmål: Hvordan oppfatter den rurale befolkningen klimaendringer og dets årsaker i Ancash-regionen? På hvilken måte opplever de at klimaendringer fører til migrasjon? De aktuelle forskningsspørsmålene belyses ved kvalitativ forskningsmetodikk. Gjennom anvendelse av dybde-intervjuer innhentes individuelle erfaringer og oppfatninger. Slik metodikk kan gi et illustrativt perspektiv på klimaendringer og migrasjon som konsekvens, som et supplement til ekstern kvantitativ forskning. Snøballmetoden er valgt som hensiktsmessig metode for datainnsamling, videre maksimal variasjon som endelig utvalg av deltakere for å oppnå et bredt spekter av persepsjon. Studien undersøker unike migrasjonshistorier, men dokumenterer også viktige felles mønstre. Den analytiske tilnærmingen for drøfting av hovedfunn anvender relevant teori og nøkkelbegreper. Ekstern kvantitativ forskning om klimaendringer presenteres, samt en inndeling i akutte og gradvise konsekvenser av klimaendringer. Indikatorer som fler-kausalitet, tvungen migrasjon og klima-indusert migrasjon gir et teoretisk grunnlag for migrasjonsanalysen. Tidligere små-skala bønder i Ancash-regionen opplever gradvise konsekvenser fra klimaendringer. Deltakernes persepsjon avdekker endringer i nedbørsmønster, kraftigere haglstormer og økt frekvens av bakkefrost. Studien avslører gradvis økende konsekvenser av klimaendringer for landbruksproduksjon siden 1960-tallet. Forringelse av jord og avlinger har ført til intern migrasjon i Ancash-regionen for deltakerne i studien. En usynlig og indirekte forbindelse mellom klimaendringer og migrasjon kommer til syne gjennom følgende årsaker: gradvis ødeleggelse av jordbruket som konsekvens av klimaendringer oppleves som mindre dominerende enn akutte naturkatastrofer som konsekvens av klimaendringer; mangel på kunnskap om globale klimaendringer blant deltakerne og utfordringer med å skille mellom årsaker til migrasjon. Avhandlingen avdekker og drøfter kompleksiteten ved migrasjonsanalyse og ved å definere klima-induserte migranter. Studien diskuterer også synspunkter vedrørende anvendelse av et juridisk rammeverk for beslutningstaking angående klima-indusert migrasjon. Avhandlingen foreslår å definere flertallet av deltakerne i studien som «environmentally forced migrants», ettersom funn om persepsjon av klimaendringer avslører alvorlige klimaendringer med ødeleggende virkninger som fører til tvungen rural-urban migrasjon og endring av levebrød for befolkning i Ancash-regionen. Parallelt viser studien viktigheten av å vurdere fler-kausaliteten i migrasjonsanalyse.
dc.description.abstractThe present thesis aims to answer the following research questions: How does the rural population perceive climate change and its causes in the Ancash Region? In what way do they believe that climate change leads to migration? The research questions have been illuminated through qualitative method of inquiry. By applying in-depth interviews and oral histories, individual experiences and perceptions have been obtained. This can provide an illustrative perspective of climate change and migration as consequence, as a supplement to external quantitative research on physical geographical changes. Snowball sampling has been selected as purposive sampling technique, additionally maximum variation as final selection of participants to obtain a wide range of perceptions. The study examines unique migration histories but also important common patterns that cut across variations. The analytical approach applicates relevant theory and key concepts for discussion of main results. External quantitative research concerning climate change is presented, additionally a categorization of slow onset and rapid onset climate change impacts. Key terms and indicators such as multi-causality, forced migration and climate-induced migration serve as theoretical basis for discussing migration. Slow onset climate change impacts are perceived by former rural small-scale farmers in the Ancash Region. Their perceptions reveal changes in precipitation pattern, intense hailstorms and increased frequency of ground frost. The study reveals progressively increasing impacts of climate change on agricultural production since the 1960s. Environmental degradation of soil and crops has caused the participants of this study to migrate within the Ancash Region. An invisible and indirect link between climate change and migration appears, due to the following reasons: slow onset climate change impacts being less dominant than rapid onset impacts; lack of knowledge of global climate change among the participants and difficulties distinguishing causes of migration. The study reveals and discusses the complexity of migration analysis and of defining climate-induced migrants, in addition advantages and disadvantages of applying a legal decision framework of climate-induced migrants. The thesis proposes defining the majority of the participants of the present study as “environmentally forced migrants”. This is due to the fact that the findings regarding perceptions of climate change reveal severe changes having detrimental effects, causing rural population of the Ancash Region to leave their places of origin. Concurrently the study reveals the importance of consideration of the multi-causality of migration in migration analysis.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleClimate-Induced Migration in the Ancash Region in Peru
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record