Show simple item record

dc.contributor.advisorLein, Haakon
dc.contributor.advisorWeldemichel, Teklehaymanot
dc.contributor.authorMartine Johanne Starheim Aure
dc.date.accessioned2019-08-25T14:07:27Z
dc.date.available2019-08-25T14:07:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610872
dc.description.abstractVerneområdet Ngorongoro Conservation Area (NCA) består av flere interessenter, alle med sine egne natursyn og landskapsverdier. Turister, det lokale masaifolket og forvaltningsmyndighetene Ngorongoro Conservation Area Authority har ulike forestillinger om hva «natur» innebærer og hvilke landskapselementer som gjør NCA verdifullt. Hvilke syn og verdier som prioriteres i forvaltningen av området er avhengig av maktposisjonen til hver interessent. Målet med denne oppgaven er å presentere de ulike natursynene og landskapsverdiene til interessentene i NCA og hvem sine syn som blir prioritert i verneforvaltningen. Disse problemstillingene blir besvart gjennom bruk av data fra en rekke kvalitative intervjuer med turister, masaier og informanter fra NCAA. Korte intervjuer med turguider og hotellbestyrere har supplert datamaterialet. I tillegg til intervju, har dokumentanalyse av offisielle NCAA-dokumenter blitt brukt. Datamaterialet viser at turistinformantene og NCAA mener at naturen ideelt sett skal forbli «urørt» av menneskelig aktivitet. Turistene ser også på naturen som en «sirkel av liv». Masaiinformantene ser på naturen som en giver av ressurser, og de legger vekt på at naturen er i endring, både med tanke på klimaendringer og samfunnsutvikling. Elementene som ble sett på som verdifulle i landskapet inkluderer dyrelivet, masaikulturen, områdets særegenhet, klimaet og naturressursene samt Ngorongoro-krateret. Det dominante narrativet er NCAA og turistene sitt syn på at naturen bør forbli «urørt» av menneskelig aktivitet, siden dette er fører til ødeleggelse av naturen. De økonomiske fordelene turismen fører til er en viktig grunn til hvorfor turistenes syn blir prioritert. NCAA har også mer makt enn masaiene i forhandlinger, noe som fører til at deres syn og verdier blir prioritert i forvaltningen av området.
dc.description.abstractThere are several stakeholders within the Ngorongoro Conservation Area (NCA), each with individual nature views and landscape values. Tourists, the local Maasai people and the Ngorongoro Conservation Area Authority have different perceptions of what “nature” is and which elements in the landscape make the NCA valuable. Which views and values are prioritized in the conservation management depend on the power of each stakeholder. The aim of this thesis has been to uncover different nature views and landscape values of the stakeholders in the NCA, and whose views and values are prioritized in the conservation management. These questions have been answered with data produced through a series of qualitative interviews with tourists, Maasai people and informants from the NCAA. Short interviews with tour guides and lodge managers have supplemented the data. In addition to interviewing, document analysis of official NCAA documents has been used. The data shows that the tourist informants and the NCAA have a view that nature should ideally be “unbridled” by human activity. Tourists also perceive nature as a “circle of life”. The Maasai informants view nature as a provider of resources, and they emphasize that nature is changing, both through climate change and development. Elements that were perceived as valuable in the landscape included the wildlife, the Maasai culture, the uniqueness of the area, the climate and the natural resources in the area, and the Ngorongoro Crater itself. The dominant narrative appears to be the views of the tourists and the NCAA that nature should be “unbridled” by human activity, as this leads to the destruction of nature. The economic advantage of tourism is an important reason why the tourist’s views are prioritized. The NCAA also have more power than the Maasai in negotiations, which leads to their views and values being prioritized in the conservation management.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleNature views and landscape values in the Ngorongoro Conservation Area
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record