Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJan Ketil Rød
dc.contributor.authorBarbro Sagmoen
dc.date.accessioned2019-08-25T14:07:22Z
dc.date.available2019-08-25T14:07:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610866
dc.description.abstractSammendrag Sagmoen, B. (2019). Kan studentene omvendes? En studie av studentoppfatning i et omvendt undervisningsopplegg ved høyere utdanning. (Mastergradsavhandling). NTNU, Trondheim. Denne oppgaven omhandler hvordan studentene har opplevd å delta i et fag organisert etter prinsippene i omvendt undervisning. Oppgaven besvarer tre forskningsspørsmål: 1. Hvordan har studentene opplevd arbeidsmetodene i et omvendt undervisningsopplegg, og hva trekker studentene frem som bra og/eller utfordrende i arbeidet med dem? 2. Hva kan forklare studentenes opplevelse av arbeidsmetodene, og det som trekkes frem som bra og/eller utfordrende med arbeidsmetodene i et omvendt undervisningsopplegg? 3. Kan innsikt i studentenes opplevelse, og tilhørende forklaringsfaktorer, gi grunnlag for noen anbefalinger om hvordan omvendte undervisningsopplegg bør implementeres for studenter som ikke har deltatt i omvendt undervisning før? For å svare på forskningsspørsmålene har jeg intervjuet ni informanter som har deltatt et fag planlagt etter en omvendt undervisningsmetode. I tillegg benyttes data fra en spørreundersøkelse. I arbeidet med oppgaven har jeg funnet ut at studentene stort sett er positive til videoforelesninger, øvinger og tester. Samlingene var de noe mer negative til, fordi samlingene i stor grad tok opp temaer som studentene følte seg ferdig med. Studentene fremhever også at det har vært mye arbeid å delta i et fag med et omvendt undervisningsopplegg, og at de synes de var overlatt til seg selv i mye av læringsarbeidet. Studentenes opplevelse har jeg sett på i lys av tidligere forskning på studenters oppfatning av omvendt undervisning og hvor forberedt studenter er til høyere utdanning etter videregående. Noe som kan forklare studentoppfatningene, er at alle studenter ikke har utviklet readiness for omvendt undervisning enda, studentene er ikke vant til arbeidsmåtene et omvendt undervisningsopplegg bringer inn i undervisningen og studentene har ikke fått nok informasjon i omstillingsfasen til den nye måten å jobbe på. I tillegg ser vurderingsmetoden i faget ut til i stor grad å påvirke hvordan studentene jobber med faget underveis i semesteret. Med bakgrunn i funnene mine og tidligere forskning har jeg utformet noen anbefalinger til hvordan omvendt undervisning bør implementeres til studenter. Dette er: 1)Gradvis innføring, 2) Ha samlinger relativt ofte, 3) Forklar studentene hvordan det kan være lurt å jobbe med faget, 4) Tydelig informasjon, 5)Instruksjonstekster som tvinger studentene til å reflektere, 6)Vurdering som gjenspeiler hva man ønsker at studentene skal lære, 7) Vær sikker på at studentene er klar over hva de vurderes etter.
dc.description.abstractAbstract Sagmoen. B. (2019). May the students be inverted? A study on student perception of flipped classroom in higher education. (Masterthesis). NTNU, Trondheim. This master thesis concerns how students perceive attending a class using flipped classroom. The thesis answers three research questions: 1. How does students perceive the methods in a flipped class, and what does the students highlight as advantages and/or disadvantages? 2. What can explain student perception, and what the students highlight as advantages and/or disadvantages of a flipped class? 3. Can access to student perception provide basis for giving recommendations about how flipped classroom methods should be implemented among students new to the method? In order to answer my research questions, I have interviewed nine interviewees who attended a class organised by the principles of flipped classroom. In addition, I use data collected from a questionnaire organized by the lecturer. The empirical findings of this thesis are: students are positive to many aspects of the flipped classroom, such as recorded lectures, the assignments and tests, but slightly more negative to the classes because they concern mainly topics the students already are finished working on. The students also find that it has been a lot of work attending a flipped class, and they feel left alone in the working process. Student perception have been discussed, with help from previous research on the topic. What might explain the student perception of this flipped class, is that the students have not developed readiness for flipped learning yet and they are not used to the working methods necessary in flipped classrooms. Moreover, it also seems like the students have not been given the information necessary to be able to adjust to the new way of working. In addition, the assessment method seems to largely affect how students work with the course content. Based on the findings in this suggests some recommendations on how to implement flipped classroom for students who is new to the flipped way of working. These recommendations are: 1)Stepwise introduction, 2) Hold lectures often, 3) Explain to students how they could/should work with the course material, 4) Apparent information, 5) Task instructions that makes the students reflect, 6)Use an assessment that reflects what you want the students to learn, 7) Make sure the students are sure of what they are assessed by.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKan studentene omvendes? En studie av studentoppfatning i et omvendt undervisningsopplegg ved høyere utdanning
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel