Show simple item record

dc.contributor.advisorJørgensen, Stig Halvard
dc.contributor.authorErstad, Kamilla
dc.date.accessioned2019-08-25T14:07:15Z
dc.date.available2019-08-25T14:07:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610861
dc.description.abstractUtdanningssystemet er blitt dratt mer i retning av et markedsstyrt samfunn. Fritt skolevalg er en inntaksordning som kom med markedsrettingen hvor intensjonen er basert på større valgfrihet og rettferdighet. Når man ser på fritt skolevalg bør man også undersøke påvirkningen til valg ved fritt skolevalg knyttet til segregering. Med dette som utgangspunkt ble studiens fokus rettet mot hvilke forhold som påvirker elevene ved valg av videregående skole, og ut i fra dette kunne si noe om hvordan fritt skolevalg fungerer knyttet til valgfrihet og sosial utjevning. Den teoretiske tilnærmingen baseres hovedsakelig på teori og tidligere forskning om valg og beslutninger, sosial ulikhet og ulike prinsipper som inntaksordninger kan baseres på ved integrasjonsprinsipp og prestasjonsprinsipp. Oppgaven er en kvalitativ studie basert på fokusgruppediskusjon med elever som nylig har tatt valget om videregående skole. Utvalget baserer seg på 9 elever som går på offentlige videregående skoler i Stavanger hvor utvalget er hentet fra en skole med høyt karaktergjennomsnitt, og en skole med relativt lavere karaktergjennomsnitt. I tillegg er utvalget ulikt på de to skolene knyttet til sosial bakgrunn ved foreldres utdanning og etnisitet. Studien omfatter følgende forhold som kan vise seg å påvirke skolevalget: karakterer, elevenes egen preferanse, foreldres påvirkning, venners påvirkning, avstand-reisetid, skolestruktur, skolens omdømme og veiledning. Enkelte andre forhold som viser seg å påvirke elevers valg av skole blir også diskutert. Forhold som viser seg å ha påvirkning for skolevalget til elevene er forhold ved inntaksordningen som inntak ved karakterer, usikkerhet ved valg og informasjoninnhenting, i tillegg til elevenes sosiale bakgrunn. Ut i fra de gitte forholdene viser det seg at påvirkningen varierer etter elevenes egne preferanser. Elevene i studien er derimot enige i at karakterer og sosialt miljø er de viktigste forholdene for påvirkning. Det viser seg at elevenes karakterer og sosiale bakgrunn kan føre til at det er ulik valgmulighet blant elevene, hvor de med lavest karakterer og foreldre med lavere utdanning kommer dårligst ut. Disse elevene viser til at de gjerne skulle hatt bedre karakterer og kommet inn på andre skoler. I tillegg ser det ut til at karakterene til elevene, elevenes ulike valg ut i fra sosial bakgrunn og søken etter likesinnede kan føre til en form for segregerende tendens som følge av fritt skolevalg. Valgfrihet og sosial utjevning ved fritt skolevalg viser seg å være valgfrihet for enkelte, mens den sosiale utjevningen uteblir ettersom inntaksordningen kan se ut til å skape en form for segregerende tendens både ut i fra prestasjoner og sosial bakgrunn. Denne studien må sees i lys av begrensninger som blant annet elevenes mulige ”forventede svar” i fokusgruppediskusjonen og lite utvalg som ikke gir rom for generalisering.
dc.description.abstractThe Norwegian education system has been drawn towards a more marked driven society. With this course of direction, free school choice was introduced with the intention of increasing pupils freedom of choice, as well as to create equal opportunities. When doing research on free school choice one should also research the possibility for segregation. With this as a foundation, the focus of this study is on the factors that affect pupils when choosing upper secondary school in order to see how free school choice works in relation to freedom of choice and minimizing social differences. The theoretical approach is based primarily on theory and prior research on choices, social differences and two different principles for intake systems. This is a qualitative study based on focus groups of nine pupils attending upper secondary schools in Stavanger, who have all recently gone through the process of choosing schools. The informants have been chosen from different schools, one with a high-grade average and one with a lower grade average. This study comprises the following factors that may affect the pupils school choice: grades, the pupils preferences, influence by parents or friends, distance, the school structure, the schools reputation and counselling. Other factors that seem to affect the pupil’s choice will also be discussed. The factors that affect pupils school choice are factors regarding the intake system such as grades, uncertainty concerning choice and gathering of information in addition to the pupils social background. The factors affecting the student’s school choice vary based on the pupils own preferences. But the pupils in the study agree that grades and the social environment were the main factors that affected their choice. In this study it shows that the pupils grades and their social background leads to different ranges of choices where the pupils with the lowest grades and parents with little education are left with the smallest range of choice. These students indicate that they would like to have better grades and go to other schools. Due to free school choice the pupils grades, their different choices related to social background and search for like-minded pupils can lead to a type of segregation. Free school choice therefore seems to be a free choice for some, but not for all. And may seem to lead to a type of segregation based on grades and social background. This study must be seen in regards to limitations like, among others, the pupils possibly ”expected answers” in the focus group discussions, as well as a small range of informants, and can therefore not make any generalizations.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFritt skolevalg - er det egentlig fritt for alle? En casestudie av elevers valg av videregående skole ved fritt skolevalg i Stavanger
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record