Show simple item record

dc.contributor.advisorBerg, Nina Gunnerud
dc.contributor.authorJohansen, Christina Berg
dc.date.accessioned2019-08-25T14:07:08Z
dc.date.available2019-08-25T14:07:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610855
dc.description.abstractSammendrag Johansen, C. B. (2019) Bergbygda som bosted: En kvalitativ studie av bosetting og stedstilknytning i Bergbygda. (Masteroppgave for lektorutdanning i geografi). Institutt for geografi, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim. Små bygder i Norge har i de siste årene vært gjenstand for både fraflytting til større urbane områder, og for tilbakeflytting i forbindelse med søken etter et ruralt og idyllisk liv på bygda. Det kan være ulike årsaker til at folk velger å bosette seg på rurale steder. Formålet med denne oppgaven er å belyse årsaker til at folk har bosatt seg i ei lita grend i Indre Fosen kommune i Trøndelag fylke kalt Bergbygda. Mer spesifikt skal jeg se på grunner til bosetting i grenda fra 1600- tallet, og hvorfor folk velger å bo der i dag. Siden Bergbygda er mitt eget hjemsted og oppvekststed, ble stedet valgt som studieområde. Oppgaven baseres på kvalitative metoder, da både i form av et nøkkelinformantintervju, tekstanalyse og autofotografering. Det historiske perspektivet blir besvart ved hjelp av intervju og tekstanalyse, og årsaker til bosetting i grenda i dag blir besvart med autofotografering. Årsaker til bosetting blir diskutert i lys av teori om sted og stedstilknytning. Opplevelse av stedet i dag er sentralt i oppgaven, samtidig som det blir diskutert i forbindelse med tidligere bosetting. Hovedpoengene som kommer frem tar utgangspunkt i stedets tilgjengelige ressurser og landskapet. Naturen kommer frem som en fremtredende årsak til bosetting. Samtlige informanter vektlegger hjemstedet, naturen, landskapet, dyrelivet og friluftslivet. Det fysiske miljøet er altså viktig for hvordan stedet oppleves av de som bor der, og føler en tilknytning til stedet.
dc.description.abstractAbstract Johansen, C. B. (2019) Settlement in Bergbygda: a qualitative study of settlement and place attatchment in Bergbygda. (Master thesis in teacher program in Geography). Department of Geography, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim. Small villages in Norway have over the past years been the subject of both vacancy to larger urban areas, and relocation in connection with the seek for a rural idyllic life on the countryside. There are several reasons for the choice to settle in rural places. The purpose of this study is to highlight the causes of peoples choice to settle in a small village in the community Indre Fosen in Trøndelag county, called Bergbygda. More specificly i will look at the reasons for the settlement in the village from the 1600`s, and why people choose to live there today. Bergbygda was chosen as the study area, since it is the place i grew up and where i live now. This study is based on qualitative methods, in the form of a key informant- interview, text analysis and autophotography. The historical perspective is answered with the interview and textanalysis, and the causes of settlement in the village today is answered with autophotography. The causes of settlement is discussed in relation to relevant theory of place and place attachment. The experience of the place is very sentral in the stydy, and at the same time beeing discussed in relation to earlier settlement. The main point is based on the resources available at the place and the landscape. The nature is a factor that emerges clear for settlement. All my informants emphasizes the home location, the nature, the landscape, animals and the outdoors. The physical environment is a main factor for how the place is experienced by the people living there, and how they feel attatched to the place.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBergbygda som bosted
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record