Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFlemsæter, Frode
dc.contributor.authorBerdal, Inger Line
dc.date.accessioned2019-08-25T14:07:01Z
dc.date.available2019-08-25T14:07:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610849
dc.description.abstractUtmarka har i lang tid vore ein viktig del av ressursgrunnlaget for jordbruket i Noreg, særleg i form av utmarksbeite. Utmarksbeite er grunnlaget for sauenæringa, der ein haustar frå ein fornybar ressurs. Den tradisjonelle nyttinga av utmarka i form av beiting bidreg til å halda ved lag kulturlandskapet i fjellområda. På bakgrunn av samfunnsutviklinga, deriblant utviklinga innan landbrukspolitikken og ein generell betre velferd blant befolkninga, ser ein ei endring i bruken av utmarka. Som ein del av endringane i landbrukspolitikken har det blitt eit større fokus på å nytte utmarka gjennom nye næringar. I forlenging av dette blir fleire og fleire hytter bygd i utmarksområde. Det unike kulturlandskapet blir gjenstand for ei vare, og vidare eit viktig salsargument for turisme og reiseliv. Med dette dukkar det opp ulike aktørar med ulike interesser for bruk av utmarka, noko som kan vere utfordrande i forvalting av eitt og same landskap. Utmarka blir på denne måten ei kjelde til ulike godar, noko som vidare kan føre til interessekonfliktar. Kva betyding har utmarka i Oppdal for dei ulike aktørane? Kva konsekvensar har endringane i bruk av utmarka? Dette var blant spørsmåla eg stilte i det eg gjekk i gang med oppgåva som har Oppdal som studiestad. Formålet med denne studien var å få eit innblikk i endringane som skjer i bruken av utmarka i Oppdal som følgje av ny bruk og nye brukarar, og vidare få ei forståinga av konsekvensane av desse endringane. Utgangspunktet for oppgåva er ein kvalitativ studie basert på intervju med eit utval som representerer åtte aktørar med interesse for utmarka. Desse aktørane utgjer sauebønder, hyttebyggjarar, representant frå landbruksnæringa, samt representantar frå næringslivet. Det empiriske materialet gjer meg i stand til å peike på betydinga av utmarka, endringane som tek plass i utmarka, konsekvensane av desse endringane, samt tankar om berekraftig forvalting av utmarka. Informantane sine tankar om endringar i bruken av utmarka blir diskutert i lys av utviklingstrekk i landbruket, landskapsteori, verdivurderingar og berekraftig forvalting. Det viste seg at utmarka har stor betyding for fleire av informantane, uavhengig av kva rolle dei har. Ei forståing for kvarandre sitt bruk kan forklarast ved at informantane er lokale. Årsakene til interessekonfliktane som følgje av endringar i utmarka viste seg å vere på bakgrunn av eksterne aktørar og måten hyttebygging skjer på. Vidare kom det fram at kunnskapssvikt kan vere ein av årsakene til interessekonfliktane, noko som har resultert i eit fokus på samarbeid og kommunikasjon når det gjeld forvalting av utmarka.
dc.description.abstractThis thesis addresses the current changes in the outfields of Oppdal. The outfields have for ages been an important part of the agriculture in Norway. The mountain landscape with its nutritious outfields represents the fundament for sheep farmers in Oppdal. The harvesting of the natural resource is sustainable in the way it maintains the cultural landscape. Due to changes in the agricultural politics, there has been a focus on agricultural as a producer and maintainer of rural communities. As a part of the multifunctionality, the natural resources such as the outfields of Oppdal, were intended to provide the basis for a new economy through commodification. The development of second homes is part of the changes in the outfields. Following this, new stakeholders with different interests will be a crucial part in managing the outfields, which can be a source to interest conflicts. What does the outfields of Oppdal mean for the different stakeholders? What are the consequences of the changes in the use of the outfields? This was amongst the questions I asked myself when I first started planning the study. The purpose of this study was to gain an insight in the changes that occurs in the use of outfields in Oppdal as a consequence of new ways of using it, and new stakeholders, and further get an understanding of the consequences of these changes. The thesis is based on interviews with a selection of stakeholders that all have an interest in the outlying fields in Oppdal. The informants represented sheep farmers, cabin builders, represent from the agricultural industry and business developers. The empirical material is discussed in relation to developments in agriculture, geographical perspectives on landscape, valuations and sustainable management. To explore the meaning of the outfields, the changes of the use, the consequences of the changes and the management of the natural resource, I have examined some issues related to commodification of the outfields, particularly how phenomena such as second homes have influenced the landscape. The discussion of the empirical material shows that the outfields have great significance for all of the informants, which can be understood by the fact that all of them are locals. Following this, it turned out that the different stakeholders had an understanding of the different use of the outfields. The root of the interest conflicts proved to be on the basis of external stakeholders and in the way the cabin building took place. Furthermore, it emerged that loss of knowledge can be one of the reasons for the interest conflicts, which has resulted in a focus on interaction and communication when it comes to managing outfields in a sustainable way.
dc.languagenno
dc.publisherNTNU
dc.titleEndringar i bruken av utmarka i Oppdal
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel