Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorErnstsen, Linda
dc.contributor.authorMarum, Linn Caroline Berstad
dc.date.accessioned2019-08-25T14:06:42Z
dc.date.available2019-08-25T14:06:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610835
dc.description.abstractBakgrunn: Norge står ovenfor en demografisk endring med en betydelig økning i antall eldre i årene som kommer. De fleste eldre er friske, og aldring er ingen sykdom, men forekomsten av flere sykdommer inkludert kognitiv svikt, øker med alderen. Flere studier støtter antakelsen om at depresjon er forbundet med både somatisk sykdom og kognitiv svikt. Angst forekommer regelmessig hos eldre med depresjon. Angst kan enten være en ledsager til en depresjon eller den kan være en egen sykdom som eksisterer ved siden av depresjonen. Mål: Hensikten med studien var å undersøke om det var en sammenheng mellom symptomer på angst, depresjon og mild kognitiv svikt hos eldre. Metode: Det er brukt data fra Generasjon 100-studien, der alle kvinner og menn i alderen 70- 77 år som bodde i Trondheim i 2012 (N=6966) ble invitert til å delta. Av de 1576 deltakerne i Generasjon 100, ble n=718 inkludert i denne studien. Det ble brukt et prospektivt design med data fra baseline, der forekomst av mild kognitiv svikt ble målt tre år senere. Mild kognitiv svikt hos deltakerne ble målt med det validerte instrumentet Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Grad av symptomer på angst og depresjon ble målt med det validerte spørreskjemaet Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Logistisk regresjon ble gjennomført med angst (delt inn i tre grupper med ulik grad av symptomer) som uavhengig variabel og mild kognitiv svikt som en binær avhengig variabel. Depressive symptomer ble lagt til i modell II for å studere relasjonen mellom symptomer på angst, depresjon og mild kognitiv svikt. Andre kontrollvariabler ble lagt til i modell III-IV. Resultatene ble presentert som odds ratio (OR) med et 95 % konfidensintervall (KI.). Resultater: Analysene viste en sammenheng mellom den gruppen med høyest grad av angst og mild kognitiv svikt i den ujusterte modellen (OR 1,86, KI 95 % 1,13-3,04, p = 0,014). Det var nok å legge til kontrollvariabelen depressive symptomer i modell II for å fjerne den statistisk signifikante sammenhengen mellom angstsymptomer og mild kognitiv svikt (OR 1,52, KI 95 % 0,90-2,58, p = 0,118). Sammenhengen mellom angst og mild kognitiv svikt var heller ikke statistisk signifikant i den fulljusterte modellen (OR 1,41, KI 95 % 0,78-2,55, p = 0,250). Av de tre gruppene med symptomer på depresjon, viste den gruppen med høy grad av depressive symptomer en statistisk signifikant sammenheng med mild kognitiv svikt i den fulljusterte modellen (OR 1,86, KI. 95 % 1,05-3,29, p = 0,032). Konklusjon: Resultatene viste at det ikke var en statistisk signifikant sammenheng mellom angstsymptomer og mild kognitiv svikt når det ble justert for depressive symptomer. Derimot viste depressive symptomer en selvstendig sammenheng med mild kognitiv svikt i den fulljusterte modellen
dc.description.abstractBackground: Norway is faced with a demographic change with an increasing number of elderly people in its population. Although most older people are healthy, and ageing in itself is not a disease, the prevalence of disorders such as mild cognitive impairment is higher in advanced age. Several studies show that depression is associated with somatic diseases and cognitive decline. Anxiety is often found among older people with depression. Anxiety can be a symptom related to depression, or it can be a separate disorder next to depression. Goal: The purpose of this study is to explore if there is an association between symptoms of anxiety, depression and mild cognitive impairment among older people. Methods: Data was collected from the Generation 100-study. All men and women aged 70-77 years old who lived in Trondheim in 2012 (N=6966) was invited to participate. This resulted in 1576 participants in Generation 100, and n=718 people were included in this particular study. A prospective design was used with data from baseline, where mild cognitive impairment was measured three years later. Mild cognitive impairment was measured by the validated instrument Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Degree of anxiety and depression symptoms were measured by the validated questionnaire Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Logistic regression was completed with anxiety (divided into three groups based on degree of symptoms) as an independent variable. Mild cognitive impairment was included as the dependent variable. Depressive symptoms were added in modell II in order to investigate how it affected the relationship between anxiety and mild cognitive impairment. Control variables were added in model III-IV. The results were presented as odds ratio (OR) with a 95 % confidence interval (KI). Results: The analysis shows that there is an association between the group with high symptoms of anxiety and mild cognitive impairment in the unadjusted model (OR 1,86, 95 % CI 1,13-3,04, p = 0,014). Adding symptoms of depression in model II was enough to remove the statistically significant association between anxiety symptoms and mild cognitive impairment (OR 1,52, CI 95 % 0,90-2,58, p = 0,118). The association between anxiety and mild cognitive impairment was also not statistically significant in the fully adjusted model (OR 1,41, CI 95 % 0,78-2,55, p = 0,250). Of the three groups with symptoms of depression, the group with high degree of depressive symptoms showed a statistically significant association in the fully adjusted model (OR 1,86, CI 95 % 1,05-3,29, p = 0,032). Conclusion: The results showed that there were not a statistically significant association between anxiety symptoms and mild cognitive impairment. However, depressive symptoms did have an independent association with mild cognitive impairment in the fully adjusted model.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSymptomer på angst, depresjon og mild kognitiv svikt hos eldre: resultater fra Generasjon 100-studien.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel