Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFjørtoft, Barbro Elisabeth
dc.contributor.authorHedenstad, Astrid
dc.contributor.authorSollien, Vilde Christine
dc.date.accessioned2019-08-25T14:05:53Z
dc.date.available2019-08-25T14:05:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610786
dc.description.abstractDenne oppgaven er konfidensiell. En organisasjon sin omstillingsevne innen dynamiske omgivelser er viktig, da endringshastigheten i det norske markedet er økende (Carlin, 2015). Derfor er det en rekke foreliggende utfordringer og endringsprosesser som NTNU Ålesund har gått igjennom, og fortsatt står overfor. Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet ledelse, med fokus på de to ledelsesteoriene transformasjons- og transaksjonsledelse. Transformasjonsledelse går ut på at lederen løfter de underordnede sin motivasjon ved å gi de ansatte ansvar og utfordringer (Glasø og Thompson, 2013). Transaksjonsledelse beskrives som en tradisjonell utøvelse av lederskap som preges av mål- og regelstyring. Ledelsesstilen til tre instituttledere ved NTNU Ålesund ble forsket på, hvor forskningen baserer seg på respondentenes eget synspunkt. Det er etter vår kunnskap ingen publisert forskning på ledelse ved NTNU Ålesund etter fusjonen i 2016. Kritikken rettet mot disse teoriene knytter seg til mangelen til hensyn av kontekstuelle rammeverk (Bennis og Nanus, 1985). Vi forsøkte å belyse viktigheten av å se på lederstil i tråd med organisasjonens strategi, og situasjonsvariablene som påvirker dette forholdet. Vi avgrenset denne oppgaven med følgende problemstilling: “Hvordan er lederstilen til instituttledere ved NTNU Ålesund påvirket av transformasjonsledelse og transaksjonsledelse?”. Videre benyttet vi to forskningsspørsmål. Det første forskningsspørsmålet var “Hvordan påvirker komponentene innen “fullspektrumsmodell for ledelse” instituttlederne ved NTNU Ålesund sin lederstil?”. Det andre forskningsspørsmålet var “Hva er betydningen av situasjonsvariablene på den utøvde lederstilen til instituttledere ved NTNU Ålesund?”. Vi har utarbeidet et teoretisk rammeverk, med utgangspunkt i fullspektrumsmodellen og tabell for situasjonsvariabler for fremvekst av transformasjons- og transaksjonsledelse. Denne er kalt “fullspektrumsmodellen og situasjonsmessige forhold i et samspill”, og tar for seg ikke-ledelse, samt situasjonsmessige variabler som påvirker transaksjonsledelse og transformasjonsledelse. På bakgrunn av disse teoriene, ble det også utarbeidet en intervjuguide og et kodeskjema. Intervjuene ble gjennomført med tre instituttledere ved NTNU Ålesund som respondenter. Ved å benytte kvalitativ metode ble tekstdata innsamlet. Dette var hensiktsmessig da vår problemstilling krevde dybdekunnskap om et kompleks og sammensatt. Tverrsnittdesign ble benyttet da vi skulle studere på nåtidens situasjon. Det var derfor hensiktsmessig å foreta semistrukturerte intervjuer, som gav mulighet for oppfølgingsspørsmål eller fordypning ved respondentenes svar. Det var derfor viktig å legge til rette for så lik gjennomføring av intervjuene som mulig, med tanke på å sikre reliabilitet og validitet innen vår forskning. Resultatene ble fremstilt i tabeller, som kunne sette kodeskjemaet, intervjuguiden og respondentenes svar i sammenheng. Videre ble resultatene diskutert i tråd med vårt teoretiske rammeverk, hvor strukturelle rammeverk fra NTNU, økonomiske mål, dynamiske omgivelser og begrenset handlingsrom ble trukket frem som viktige elementer som påvirker instituttlederne sin lederstil. Svarene til instituttlederne indikerte lederstilen blir påvirket av både transformasjons- og transaksjonsledelse. Avolio og Bass (1999) viser til at de mest suksessfulle lederne viser atferd fra både transformasjons- og transaksjonsledelse. I tråd med kontekstuelle rammer, håper vi at resultatene fra denne forskningen kan bidra til å utvikle forståelsen av ledelse NTNU Ålesund.
dc.description.abstractThis task is confidential. An organization's adaptability to dynamic environments is important, as the rate of change in the Norwegian market is increasing (Carlin, 2015). Therefore, there are a number of available challenges and change processes that NTNU Aalesund has gone through and is still facing. This bachelor's thesis deals with the topic of management, focusing on the two management theories of transformation and transaction management. Transformational management states that the leader lifts the subordinates' motivation by giving the employees responsibility and challenges (Glasø and Thompson, 2013). Transaction management is described as a traditional practice of leadership characterized by goal and rule management. The management style of three department leaders at NTNU Aalesund was researched, where the research is based on the respondents' own viewpoint. According to our knowledge, no published research on management at NTNU Aalesund after the merger in 2016. The criticisms directed at these theories relate to the lack of consideration of contextual frameworks (Bennis and Nanus, 1985). We tried to highlight the importance of looking at leadership style in line with the organization's strategy, and the situation variables that affect this relationship. We delimited this task with the following issue: "How is the leadership style of departmental leaders at NTNU Aalesund influenced by transformation management and transaction management?". Furthermore, we used two research questions. The first research question was "How do the components within the" full spectrum model for management "affect the head of department at NTNU Aalesund's management style?". The second research question was "What is the significance of the situation variables on the executive style of the department heads at NTNU Aalesund?". We have prepared a theoretical framework, based on the full spectrum model and table for situation variables for the emergence of transformation and transaction management. This is called the "full-spectrum model and situational relationship of an interaction", and addresses non-leadership, as well as situational variables that affect transaction management and transformational management. Based on these theories, an interview guide and a code schema were also prepared. The interviews were conducted with three department leaders at NTNU Aalesund as respondents. Using qualitative method, text data was collected. This was appropriate as our issue required in-depth knowledge of a complex and complex. Cross-sectional design was used when we were to study the current situation. It was therefore appropriate to conduct semi-structured interviews, which provided the opportunity for follow-up questions or specialization in the respondents' answers. It was therefore important to facilitate as close an interview as possible, with a view to ensuring the reliability and validity of our research. The results were presented in tables, which could put the coding scheme, the interview guide and the respondents' answers in context. Furthermore, the results were discussed in line with our theoretical framework, where structural frameworks from NTNU, financial goals, dynamic environments and limited room for maneuver were highlighted as important elements that influence the departmental leaders' leadership style. The responses to the head of department indicated the leadership style is influenced by both transformation and transaction management. Avolio and Bass (1999) point out that the most successful leaders show behavior from both transformation and transaction management. In line with contextual frameworks, we hope that the results of this research can help develop the understanding of management NTNU Aalesund.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTransformasjons- og transaksjonsledelse for instituttledere ved NTNU Ålesund
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel