Show simple item record

dc.contributor.advisorAshrafian, Alireza
dc.contributor.authorAndersen, Vegard Jensås
dc.contributor.authorNilssen, Joakim Benoni
dc.date.accessioned2019-08-24T14:03:03Z
dc.date.available2019-08-24T14:03:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610701
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler temaet produksjonsplanlegging. Gjennom en case utarbeidet for en større norsk industribedrift tar vi en titt på det praktiske rundt produksjonsplanleggingen, konsekvensene av denne og vi foreslår tiltak for forbedring. Våre funn blir diskutert opp mot litteratur innen området, og teorien omfatter både etablerte prinsipper og nyskapende løsninger. Hele veien har hovedmålet vært å levere konkrete tiltak som bedriften kan ha nytte og verdiskapning av. Vi ønsker å bevisstgjøre bedriften på konsekvensene av dagens korte planleggingshorisont og viser hvorfor og hvordan de kan planlegge bedre med lengre horisont. Bedriften opererer i en bransje preget av «make to order» produksjon, høye kapitalkrav, døgnkontinuerlig drift og store ressursbehov. Dessuten er det en bransje i ekstrem konkurranse med høye krav til kvalitet. Våre funn støtter seg hovedsakelig på de tre prinsippene digitalisering, visualisering og systematisering. Gjennom våre kvalitative og kvantitative resultater påpeker vi både positive og negative sider ved dagens produksjonsplanlegging. Kort oppsummert er selve produksjonsplanleggingen godt gjennomført, men det planlegges med for kort horisont. Gjennom systematisering av informasjonen som er tilgjengelig for bedriften og analyse av ordremønster og kunder kan bedriften bedre sine prognoser. Rent praktisk anbefaler vi bedriften å utforme en «master production schedule» for å sette denne informasjonen i system. Datasystemene bedriften bruker utnyttes heller ikke fullt ut, og det er mye unødvendig manuelt arbeid. Gjennom et sterkere fokus på digitalisering finner vi derfor grunn til å tro at bedriften har et stort potensial for kostnadsbesparelser, og vi har anbefalt å se på mulighetene for å innføre et «advanced planning and scheduling»-system. En visualisering av produksjonsplanen er foreslått ved bruk av syklisk planlegging og produkthjul. Visualiseringen bidrar til å sette fokus på forbedringsområder. Samtidig bidrar syklisk planlegging til mer stabilitet og forutsigbarhet i «make to order» produksjon. Denne studien åpner muligheten for videre arbeid for bedriften og i litteraturen. Det gjenstår fortsatt en del kvantitative analyser for å være i stand til å ta i bruk både en «master production schedule» og syklisk planlegging. Dessuten må digitaliseringen gjennomføres steg for steg før de kan se på innføring av nye systemer. I litteraturen peker vi på mer konkrete forslag til planleggingshorisont og medfølgende konsepter, samt nytenkende løsninger som avviker fra det tradisjonelle hierarkiske systemet.
dc.description.abstractThis thesis considers the topic production planning. Through a case for a large Norwegian manufacturer, we analyse their system for production planning, the consequences of this system and suggest measures for improvement. Our findings are compared with earlier findings in literature, and the literature we’ve studied considers both established concepts and innovative solutions. Our main purpose has been to deliver specific improvements which the company can benefit from. We wish to highlight the consequences of today’s short planning horizon and show why and how they can extend their planning horizon. The company is in an industry characterized by make to order production, high capital requirements, 24-hour production and great demand for resources. The industry is in addition highly competitive and with high quality requirements. Our findings are based on these three principles: Digitalization, visualization and systematization. Through our qualitative and quantitative findings, we highlight both positive and negative qualities with the current system for production planning. Briefly summarized, the current system is adequate, but the planning horizon is too short. Through systematization of the available information they are provided with and further analysis of order patterns and their customers, the company could improve their forecasts. To achieve this, we suggest that the company makes use of a master production schedule. Current computer programs are not utilized fully, and as a result a lot of unnecessary manual labour is performed. Through a stronger focus on digitalization, we find reason to believe there is room for cost savings and have recommended the use of an advanced planning and scheduling system. Visualization of the production plan is recommended with the use of cyclic planning and product wheels. The visualization will help to highlight areas for improvement. Cyclic planning is also a tool to create stability and predictability in make to order production. This study suggests further work both for the company as well as in literature. There is still some work to be done in terms of quantitative analysis in order to make use of the master production schedule and cyclic planning. Furthermore, digitalization must be done step by step before they can implement new systems. In literature we suggest the need for more specific suggestions to planning horizons and associated concepts. We also see the need for more innovative solutions that deviate from the traditional hierarchical planning systems.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleProduksjonsplanlegging: Konsepter og verktøy for å eliminere sløsing
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record