Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAshrafian, Alireza
dc.contributor.authorMjøs, Helene
dc.contributor.authorAmland, Julie Øksnes
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:55Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610692
dc.description.abstractDenne oppgaven er skrevet i samarbeid med Helgeland Betong AS som er en av Nord-Norges største betongprodusenter. Hensikten med oppgaven er å analysere og forbedre produksjonen av ett av deres betongprodukter, hulldekker. Dette fordi produksjonsforløpet lenge har vært preget av uventede stopp og variasjon i resultat og utførelse. Bedriften ønsker derfor å avdekke hva som fører til feil i produksjonen og å skape bedre oversikt over produksjonen. Oppgaven er løst ved å benytte metoder og teori fra Lean Six Sigma. Teorien baseres hovedsakelig på temaene standardisert arbeid og Totalt Produktivt Vedlikehold. Den stegvise metoden DMAIC er brukt som fremgangsmåte i arbeidet, med forskjellige metoder og verktøy i de ulike stegene. For å kartlegge bedriften og produksjonen er det brukt intervju, datainnsamling og observasjoner. Denne kartleggingen og bedriftens avvikslogg ga grunnlaget for å kategorisere problemene bedriften opplever og hva de kan føre til. Videre ble det brukt paretoanalyse som metode for å finne ut hvilken kategori som hadde høyest frekvens og størst økonomisk konsekvens. Deretter ble rotårsaksanalyser brukt for å finne tilknyttede årsaker. Resultatene fra analysen viser at ett av de største problemene i produksjonen skyldes hyppige maskinfeil. Det kommer fram at dette kan være en virkning av at det sjelden utføres forebyggende vedlikehold. Et annet resultat fra analysen viser at operatørfeil skjer oftere enn det burde. En viktig grunn til dette er at det ikke er avklart en arbeidsprosedyre og fordi arbeidsområdet ikke er standardisert. Vi har derfor konkludert med at Helgeland Betong AS bør innføre systemer for vedlikehold av maskiner, utførelse av arbeidsoppgaver og struktur på arbeidsområdet. Vi har foreslått tiltak og løsninger som baserte seg på prosedyrebeskrivelse, sjekklister og vedlikeholdsplaner. For vellykket innføring av disse løsningene må bedriften fokusere på holdninger og bedriftskultur.
dc.description.abstractThis thesis is written in collaboration with Helgeland Betong AS, which is one of Northern Norway's largest concrete manufacturers. The purpose of the thesis is to analyze and improve the production of one of their key concrete products, hollow-core slabs. This is because the production process long has been characterized by unexpected stops and variation in results and performance. The company therefore wants to uncover what leads to errors in production and to create a better overview of the production. The task is solved by utilizing methods and theory from Lean Six Sigma. The theory is mainly based on the topics of standardized work and Total Productive Maintenance. The step-by-step method DMAIC is used as a method in the work, with different methods and tools in the various steps. To survey the company and production, interviews, data collection and observations have been used. This survey and the company's error log provided the basis for categorizing the problems the company is experiencing and what they can lead to. Furthermore, a pareto analysis was used as a method to identify which category had the highest frequency and greatest economic consequence. Then root cause analyzes were used to find associated causes. The results of the analysis show that one of the biggest problems in production is due to frequent machine errors. It appears that this can be an effect of the seldom and random frequency of preventive maintenance. Another result of the analysis shows that operator errors occur more often than it should. An important reason for this is that a well-defined, best practice work procedure has not been established and because the work area is not standardized. We have therefore concluded that Helgeland Betong AS should introduce systems for the maintenance of machines, execution of work tasks and structure in the work area.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalyse og forbedring av Helgeland Betongs produksjon av hulldekker ved bruk av Lean Six Sigma
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel