Show simple item record

dc.contributor.advisorHauger, Brit
dc.contributor.authorVedestig, Ida Karoline Thomassen
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:20Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610619
dc.description.abstractBakgrunn: Sex settes som et av våre mest grunnleggende behov, men for personer med funksjonsnedsettelser er det ingen lover eller regler om tilrettelegging av seksualliv. Studier viser at minst en tredjedel av overgrep som skjer mot personer med funksjonsnedsettelse skjer av andre personer med funksjonsnedsettelse, og denne gruppen har generelt dobbelt så høy risiko for å bli utsatt for overgrep. Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å finne litteratur og forskning som kan svare på problemstillingen som er: Hva kan de som jobber med personer med funksjonsnedsettelse gjøre for å forebygge seksuelle overgrep? Metode: I denne bacheloroppgaven er det benyttet litteraturstudie som metode der jeg gjennom strukturerte og ustrukturerte søk har funnet 5 fagfellevurderte artikler som bidrar til å svare på problemstillingen Resultat: Basert på funnene i artiklene ble det identifisert tre hovedtemaer som er: 1. Overgriperen, adferd og årsak 2. Den utsatte, konsekvenser og risikoårsak 3. Ansatte, holdninger og verdier Oppsummering: De som jobber med personer med funksjonsnedsettelser kan forebygge overgrep gjennom å få seksualitet på agendaen på deres arbeidssted, anskaffe oss kunnskap om seksualitet og overgrep og lære personer med funksjonsnedsettelser om seksualitet, egen og andres kropp og overgrep.
dc.description.abstractBackground: Sex is set as one of our most basic needs, but for people with disabilities there are no laws or regulations about sexual facilitation. Studies show that at least one third of sexual abuses that happen to people with disabilities occur by other persons with disabilities, and this group generally has twice the risk of being subjected to abuse. Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to find literature and research that can answer the research quoestion that is: What can they who works with people with disabilities do to prevent sexual abuse? Method: In this Bachelor's thesis there is used literature study as a method in which I have found, through structured and unstructured searches, 5 peer-review articles that help to answer research question Results: Based on the findings in the articles, three main themes were identified which are: 1. The abuser, behavior and cause 2. The victim, consequences and risk cause 3. Employees, attitudes and values Summary: Those who work with people with disabilities can prevent abuse by getting sexuality on the agenda at their workplace, acquiring knowledge about sexuality and abuse and teaching people with disabilities about sexuality, their own and others' body and knowledge about sexual abuse.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHva kan de som jobber med personer med funksjonsnedsettelse gjøre for å forebygge seksuelle overgrep?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record