Show simple item record

dc.contributor.advisorSpilker, Hendrik Storstein
dc.contributor.authorEngeland, Markus
dc.date.accessioned2019-08-24T14:01:30Z
dc.date.available2019-08-24T14:01:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610587
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker jeg hvordan samspillet mellom brukere og algoritmer påvirker eget nyhetsbilde og debatten på Facebook. Oppgaven er todelt: I den første undersøker jeg hvordan mennesker og algoritmer påvirker eget nyhetsbilde og hva vi danner oss en mening om. I den andre undersøker jeg hvordan Facebook-debatter oppleves av brukere, og hvordan både brukere og algoritmiske mekanismer er med på å forme Facebook som debattarena. Gjennom konseptene den forhandlende bruker, programmert sosialitet og deliberasjon, argumenterer jeg for at både brukere og algoritmer er med på å påvirke eget nyhetsbilde og debatten på Facebook. I stedet for å forklare Facebook som nyhets- og debattplattform gjennom enten brukere eller algoritmer, vil jeg i denne oppgaven argumentere for at det er nettopp i samspillet mellom disse at noen viktige funn kan identifiseres. Disse funnene vil presenteres gjennom modeller. Jeg vil argumentere for at brukere av Facebook ikke sitter uten handlingsrom på mottakerenden av plattformens algoritmer, men tvert imot foretar en rekke handlinger som virker forhandlende på algoritmene. Videre undersøker jeg Facebooks rolle i dannelsen av nyhetsbilder, og hvordan brukernes forhandlende praksiser ikke bare endrer deres egen opplevelse av plattformen, men også bidrar til å endre selve algoritmene. Facebook-algoritmenes logikk vil også bli undersøkt. Til slutt vil jeg argumentere for at kroppsspråk er en sentral faktor som skiller en digital debatt fra en fysisk, og at dette kan knyttes opp mot deliberasjonskonseptet.
dc.description.abstractIn this thesis I explore how the interplay between Facebook users and its algorithms affects the user’s view of the news environment and the debate on Facebook. The thesis consists of two main parts: Firstly, I examine how humans and algorithms affect the user’s view of the news environment and what issues we form an opinion about. Secondly, I examine how debates on Facebook is experienced by users, and how both users and algorithmic mechanisms contribute to shaping Facebook as an arena for debate. Through the concepts of the negotiating user, programmed sociality and deliberation, I argue that both users and algorithms affect how the news environment is experienced, and the debates on Facebook. Rather than exploring Facebook as a news and debate platform through either users or algorithms, I argue that it is in the interplay between these that the important findings are to be found. These findings will be presented through models. I argue that Facebook users are not passive “victims” of the platform’s algorithms, but rather that they take a number of actions that in practice negotiates with the algorithms. Further, I examine Facebook’s role in shaping user’s view of the news environment and how the users’ negotiating practices not only change their own experience on the platform, but also contribute to changing the algorithms themselves. The logic of Facebook’s algorithms will also be examined. Finally, I will argue that body language is a crucial component that separates a digital debate from a physical one, and that this is connected to the concept of deliberation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFacebook-debatt: algoritmenes samspill med den forhandlende bruker
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record