Show simple item record

dc.contributor.advisorCorneil, Marit Kathryn
dc.contributor.authorAlvestad, Kjetil Fantoft
dc.date.accessioned2019-08-24T14:00:50Z
dc.date.available2019-08-24T14:00:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610526
dc.description.abstractInteraktiv film er en sjanger hvor tilskueren har mulighet til å ta valg som påvirker filmuniverset. Tilskueren går fra å være et passivt vitne til det som skjer på skjermen, til å bli en aktiv deltaker i filmens narrativ. Interaktiv film posisjonerer dermed tilskueren i en helt annen modus, og min overordnede problemstilling som jeg undersøker i oppgaven vil derfor være: «Hvordan blir filmopplevelsen påvirket av interaktivitet?». Denne problemstillingen belyser jeg ved å foreta en komparativ analyse av eksisterende teorier om den den tradisjonelle filmopplevelsen og interaktiv narrativ, samtidig som jeg anvender teorien på empirien, som består av den interaktive filmen Black Mirror: Bandersnatch. Målet mitt er å skape en grunnleggende forståelse for hvordan den interaktive filmopplevelsen skiller seg fra den tradisjonelle opplevelsen. I løpet av teksten argumenterer jeg at vi har med to vidt forskjellige filmopplevelser å gjøre, begge med sine fordeler og ulemper. Interaktivitet og innlevelse går ofte på bekostning av hverandre, noe som adskiller de ulike filmopplevelsene i stor grad. Innlevelse og narrativ sammenheng er problematisk for interaktiv film, men samtidig har sjangeren sine egne kvaliteter, som problemløsning, artefaktfølelser, gjenspillbarhet og deltakende kultur. Jeg drøfter allikevel til slutt at interaktiv film ofte ikke spiller på sine kvaliteter, men snarere svekker dem, ved å gjøre interaktiviteten til en illusjon.
dc.description.abstractInteractive film is a genre where the viewer has the ability to make choices that affects the fictional universe. The viewer goes from being a passive witness to the events that unfolds, to being an active participant in the narrative development. Hence, the interactive film positions the viewer in a different kind of mode, and the general issue that I examine in this thesis is as follows: «How does interactivity affect the experience of watching a film?». I will examine the issue by making a comparative analysis of existing theories about the traditional film experience and interactive narratives in general, while I also apply the theory on empirical data, which consists of the interactive film Black Mirror: Bandersnatch. My goal is to create a basic understanding of how the interactive experience separate itself from the traditional experience. I will argue that we have to widely different experiences at hand, and that they both got their own advantages and disadvantages. Interactivity and immersion often excludes one another, which prompts the different experiences. Immersion and narrative coherence is problematic for the interactive film, but the genere has it’s own qualities, for instance: problem solving, artefact emotions, replayability and a participatory culture. Lastly, I will argue that the interactive film often doens’t play on it’s own features, but rather undermines them, by making the interactivity an illusion.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleInteraktiv film og tilskueropplevelsen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record