Show simple item record

dc.contributor.advisorMjøen, Helge
dc.contributor.authorRøhnebæk, Anders Gjølstad
dc.contributor.authorGresseth, Tonje Brobak
dc.contributor.authorÅsgard, Eirin
dc.date.accessioned2019-08-24T14:00:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifierno.ntnu:inspera:40791053:42998137
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610520
dc.descriptionFull text available on 2022-04-25
dc.description.abstractEndrings- og omstillingsprosesser er sentrale forskningsområder i et stadig mer dynamisk samfunn. Konjunkturer, det grønne skiftet og teknologiutvikling gjør at aktører må omstille seg for å være konkurransedyktige. Med denne oppgaven ønsket vi å rette fokus mot hvordan medarbeidere opplever endringer i en organisasjon. Formålet med oppgaven var derfor å avdekke ulike årsaker som påvirker medarbeidernes motivasjon for endring. Det ble fokusert på hvordan motivasjon, kommunikasjon, lederskapet og selvledelse har innvirkning på endringsvillighet. For å belyse dette ble følgende problemstilling utformet: “Hvordan skape endringsvillige medarbeidere i et fremtidsperspektiv?” Ved bruk av kvalitativ metode ble elleve medarbeidere i prosjektavdelingen i Teekay individuelt intervjuet. Den innsamlede empirien vil sammen med eksisterende teori danne grunnlaget for å besvare vår problemstilling. Basert på våre funn kan vi konkludere med hvilke faktorer som vil være med på å skape motivasjon og endringsvillighet blant medarbeidere. Oppgaven har avdekket at innholdet i og forankring av hensikt og mål med en endring vil være motiverende for medarbeiderne. Ved å undersøkelse lederens rolle i endringsprosesser ble det funnet at dens atferd, og evne til å kommunisere, vil være avgjørende for å skape endringsvillighet. I tillegg viser våre funn at medarbeiderne har stor grad av selvledelse, noe som bidrar til motivasjon i endringsprosesser og i arbeidshverdagen generelt.
dc.description.abstractChange- and restructuring processes is central in research studies in a increasingly dynamic society. Economic condition, “the green shift” and development in technology makes actors adjust themselves to keep being competitive in the market. With this assignment we wanted to have a focus on how employees experiences changes in an organization. The purpose of the assignment was therefore to uncover different causes that affect the motivation of the employees during change. It was focusing on how motivation, communication, leadership and autonomy has an impact on willingness to change. To illuminate this, following issue was formulated: “How to create willingness to change among employees in a future perspective?” When using qualitative method, eleven employees were interviewed individually from the project department in Teekay. The collected empirical data will together with existing theory, form the basis to answer our problem. Based on our findings we can conclude which factors that will contribute to create motivation and willingness to change among employees. The assignment has revealed that the content and anchoring of purpose and goals with a change, will be motivating for employees. In examination of the leader’s role in change processes, it was found that its behavior and ability to communicate will be crucial to creating willingness to change. In addition, our findings show that employees has a high degree of autonomy, which contributes to motivation in change processes and in working life in general.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan skape endringsvillige medarbeidere i et fremtidsperspektiv?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record