Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorDybendal, Stine Emilie Stabell
dc.date.accessioned2019-08-24T14:00:32Z
dc.date.available2019-08-24T14:00:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610519
dc.description.abstractGullsmed Karlgård AS er en bedrift som driver med produksjon av gull- og sølvvarer og samtidig tar på seg oppdrag som reparasjoner og lignende av kunders egne ting. I denne oppgaven har jeg tatt for meg utviklingen av økonomien til Gullsmed Karlgård AS gjennom en regnskapsanalyse med hovedvekt på lønnsomhet i perioden 2015-2017, samtidig som at jeg har tatt med en liten del som omhandler temaet effektivisering av arbeidshverdagen til de ansatte. For å sette det hele i en større sammenheng har jeg valgt å sammenligne lønnsomheten med konkurrenten Juvelèr Langaard Conrad AS. Innledningsvis i oppgaven har jeg skrevet en om Gullsmed Karlgård AS før jeg presenterer problemstillingen min og avgrensninger i forhold til denne. Videre har jeg en teoridel som fokuserer på regnskapsanalyse og teori tilknyttet nøkkeltallene som er valgt til oppgaven, samt at det er teori som omhandler effektivisering. Videre er det en metodedel. Denne delen omhandler valg tatt underveis i arbeidet med oppgaven, valg som omhandler blant annet undersøkelsesdesign og innsamling av data. Det er også redegjort for om disse valgene kan ha påvirket oppgavens reliabilitet og validitet. Hoveddelen av oppgaven er neste del, og omhandler analysen og observasjonen. I denne delen analyseres regnskapstallene for Gullsmed Karlgård AS i perioden 2015-2017. Dette er gjort ved at jeg har sett på de mest sentrale nøkkeltallene og utviklingen av disse i perioden. Jeg har forsøkt å gi en forklaring på hvorfor nøkkeltallene er som de er, samt hva som kan være grunnen for utviklingen de har hatt. For et bedre bilde av utviklingen innenfor lønnsomhet valgte jeg, som nevnt, å sammenligne disse nøkkeltallene med Juvelèr Langaard Conrad AS. Jeg har derfor også regnet ut nøkkeltall for denne bedriften, og sammenlignet disse med nøkkeltallene til Gullsmed Karlgård AS. En liten del av hoveddelen omhandler temaet effektivisering. For å innhente empiri har jeg foretatt observasjoner av gullsmedverkstedet til Gullsmed Karlgård AS for å kartlegge om det er ting som kan forenkles eller gjøres annerledes for å øke effektiviteten, altså om ting kan gjøres enklere for en raskere utførelse av arbeidsoppgavene. Avslutningsvis har jeg forsøkt å komme frem til en konklusjon som oppsummerer informasjonen som kom frem gjennom analysene. Ut ifra dette kan jeg si at bedriften har generelt sett gode nøkkeltall på tross av høye driftskostnader i 2016, og observasjonene gir noen konkrete funn som er nyttige for økt effektivitet i løpet av arbeidsdagen.
dc.description.abstractGullsmed Karlgård AS has production of gold and silver goods as its main assignment. In this study, I have conducted a financial analysis focusing on profitability for this company from 2015-2017. I have also included a small part that questions that maybe the employees can work faster if they work smarter. I have also chosen to compare the profitability with the competitor Juvelèr Langaard Conrad AS. In the first part of this term, I have written shortly about the company. Thereafter I have presented my research question, before presenting the theoretical framework. Next, I present the research design I adopted in order to answer the research question in a good manner. This section deals with choices taken along the way in the process of the study, including choices that deal with research design and data collection. Issues concerning reliability and validity of the study are carefully addressed. The main part of the task is the analysis and observation. In this section, the accounting numbers for Gullsmed Karlgård AS are analyzed for the period 2015-2017, and the numbers and the development are explained. The accounting numbers are compared with the profitability of Juvelèr Langaard Conrad AS. The observations of the goldsmith workshop of Gullsmed Karlgård AS are conducted in order to determine whether there are things that can be simplified or made different in order to increase efficiency. Lastly, I have tried to draw a conclusion that summarizes the information that emerged through the analysis and observation. The company have generally obtained positive accounting numbers even though the costs have increased in 2016. Based on the observations, I also reflect on some interesting findings that can be useful in terms of increasing effiency.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRegnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record