Show simple item record

dc.contributor.advisorTrond Stiklestad
dc.contributor.authorJulie Lanes Severinsen Julianne Kristine Fjær Hilde Brennmoen Tollan
dc.date.accessioned2019-08-24T14:00:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifierno.ntnu:inspera:40791053:43083331
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610518
dc.descriptionFull text available on 2022-04-25
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å belyse hvordan en bedrift kan opparbeide seg merkeoppmerksomhet ved å bruke sosiale medier som et verktøy i sin markedsstrategi. Markedsføring er et fagområde i konstant utvikling, og i dag benytter mange bedrifter sosiale medier i sin markedskommunikasjon. Det utvikles stadig nye annonsemuligheter, men selv med raske endringer gjelder fortsatt de grunnleggende prinsippene for markedsføring. Vi har valgt å starte oppgaven med å presentere relevant og omfattende teori om merkeoppmerksomhet og merkevarebygging, for deretter å se på teori knyttet til sosiale medier. Da dette er en ny og stadig utviklende plattform har det vært utfordrende å finne teori knyttet til konsumenters bruk av sosiale medier. Dette har også vært en faktor for økt interesse og aktualisering av dataen innhentet til vår oppgave. Oppgaven løses ved å se på hvordan bedriften 3Tshop.no, ved hjelp av merkeelementer, kan bruke sosiale medier som et markedsføringsverktøy for økt merkeoppmerksomhet. Vi har ved innhenting av empiri valgt å benytte oss av kvantitativ metode. Dette har vi gjort i form av et web-basert spørreskjema, hvor spørsmålene er utformet på bakgrunn av teori og et kvalitativt ekspertintervju. Intervjuet ble gjennomført med rådgiver Linn Vikan fra HK Link, et digitalt markedsføringsbyrå, for å oppnå dypere innsikt i de elementene som utgjør markedsføring på sosiale medier. Spørreskjemaet ble sendt ut til 3T-treningssenter sine medlemmer via e-post, samt delt via sosiale medier. Etter endt undersøkelse oppnådde vi et respondenttall på 829. Studiet er en tversnittstudie, basert på deduktiv metode. Rådata fra undersøkelsen ble kontrollert og analysert ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS. Hovedresultatet fra undersøkelsen kan oppsummeres slik; Facebook, Instagram og Snapchat er de mediene som benyttes av flest, dette understøttes ved allerede eksisterende empiriske funn. Videre så vi at de mediene der våre respondenter var mest mottakelig for reklame og annonser, var Instagram og Facebook. Respondentene mente at reklamer og annonser som inneholdt flere merkeelementer er mest oppmerksomhetsskapende.
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine how a business can build up brand awareness while using social media as a tool in their marketing strategy. Marketing is a field of study in constant development, and today many use social media in their marketing. We can see that there is constantly involving new marketing ways, but even with fast changes the basic principles of marketing still exist. We have chosen to start our paper with presenting relevant and comprehensive theory on brand awareness and branding, as well as theory related to social media. Social media is in a developing phase, it has therefore been challenging finding theory related to consumer's use of social media. But it has also increased interest and relevance surrounding our subject. Our paper is developed in cooperation with 3Tshop.no, where we study how using brand elements can increase brand awareness. We have in gathering empirical data chosen to use quantitative methods in the form of an electronic survey, where the questions are formed from relevant theory and a qualitative expert interview. The interview was conducted with a digital marketing advisor, Linn Vikan, to gain deeper insight into the elements of social media marketing. The survey was sent out through a link to the members of 3T training center, as well as shared on social media. Through the survey we achieved a number of 829 respondents. Our study is a cross-sectional study, based on deductive method. The rawdata from the survey was controlled and analyzed through the statistical program SPSS. Based on the result`s in our survey we can see that Facebook, Instagram and Snapchat are the social media our respondents use most today, this is also supported by already existing empirical findings. Furthermore, we saw that the media our respondents were most receptive to advertising and ads were Instagram and Facebook. Finally, the survey showed that ads and advertisements that contained several brand items were the ones our respondents felt attracted the most attention.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMerkeoppmerksomhet på sosiale medier
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record