Show simple item record

dc.contributor.advisorEikseth, Hans Marius
dc.contributor.authorBlandkjenn, Dag
dc.contributor.authorFriestad, Gaute
dc.contributor.authorGjerde, Thomas T
dc.date.accessioned2019-08-21T14:03:56Z
dc.date.available2019-08-21T14:03:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609686
dc.description.abstractI denne semesteroppgaven har vår problemstilling vært å verdsette det børsnoterte norske boligutviklerselskapet Selvaag Bolig ASA. Hensikten her har vært ved hjelp av kunnskaper og ferdigheter vi har tilegnet oss de seneste årene, å lage en vurdering av hvorvidt aksjen selges for dyrt, for billig eller til en fornuftig pris. I korte trekk omhandler oppgavens to første kapittel om å definere en problemstilling, avgrense oppgaven og gjøre leseren kjent med selskapet. Herunder vil vi presentere selskapets historie og vi vil gi en lettfattet introduksjon til boligutviklerbransjen og Selvaags forretningsmodell. I kapittel 3 går vi over på den strategiske analysen av selskapet, hvor vi foretar en PESTEL- og en SWOT-analyse av Selvaag Bolig ASA. Her kartlegger vi blant annet selskapets styrker, svakheter og posisjon i markedet, samt hvilke faktorer som har en merkbar påvirkning. I kapittel 4 foretar vi en markedsanalyse, hvor vi blant annet går inn på tilbuds- og etterspørselssiden i markedet, og hvilke fremtidsutsikter vi har for denne bransjen. Kapittel 5 og 6 er regnskapsanalysen og den finansielle analysen av Selvaag Bolig ASA. Her kartlegger vi mellom annet lønnsomheten og soliditeten til firmaet, samt i hvilken grad selskapet er likvid pr. dagens dato. I den finansielle analysen kartlegger vi hvilket avkastningskrav som bør legges til grunn for verdianalysen, før vi tar oss videre til en analyse av kontantstrømmene og sensitiviteten til selskapet. Til sist foretar vi en komparativ verdsettelse, hvor vi prismessig ønsker å sammenligne selskapet med tilsvarende selskaper. Med bakgrunn i våre analyser presenterer vi en estimert aksjeverdi for Selvaag Bolig ASA på 55,27kr/aksje, og sammenligner denne med markedsverdien. Avviket er kommentert i kapittel 7, hvor vi også oppsummerer og runder av oppgaven.
dc.description.abstractThe purpose of this semester assignment has been to value the listed Norwegian company Selvaag Bolig ASA. And to do so, we have been using knowledge and skills acquired in recent years. In brief, first chapter deals with defining a problem, delimiting the task and making the reader familiar with the company. Below we will present the company's history and we will give an easy introduction to the housing developer industry and Selvaag's business model. In chapter 3 we move to the strategic analysis of the company, where we conduct a PESTEL and a SWOT analysis of Selvaag Bolig ASA. Here we map, among other things, the company's strengths, weaknesses and position in the market, as well as which factors have a noticeable impact. In chapter 4 we carry out a market analysis, where we examine the supply and demand side in the market and what future this industry has. Chapters 5 and 6 are the accounting analysis and the financial analysis of Selvaag Bolig ASA. Here we map the profitability and the solvency of the company, as well as the liquidity of the company. In the financial analysis, we map the required rate of return for the value analysis before proceeding to an analysis of the cash flows and the sensitivity of the company. Finally, we make a comparative valuation, in which we want to compare Selvaag Bolig ASA with corresponding companies in price terms. Based on our analyzes, we present an estimated share value for Selvaag Bolig ASA of 55.27NOK / share, and compare this with the market value. The deviation is commented on in chapter 7, where we also summarize and end our thesis.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerdsettelse av Selvaag Bolig ASA
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record