Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFjørstad, Ole Henrik
dc.contributor.authorSolemsli, Stig Åge
dc.date.accessioned2019-08-21T14:03:49Z
dc.date.available2019-08-21T14:03:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609683
dc.description.abstractVi har i denne masteroppgave valgt å ta for oss innføring av avdelingsledelse innenfor enhetene på oppvekst og utdanning i Trondheim kommune som tema. Formålet med oppgave er å avdekke om det har skjedd noe med ledelsesarbeidet på enhetene gjennom å ha gått fra fagledelse til avdelingsledelse. Antakelsene i denne studien bygger på at det er flere forhold som vil påvirke innføringen av avdelingsledelse. Det første vil være hvordan det at avdelings- lederne får utvidet personal- og økonomiansvar påvirker og utvikler enhetene. Det andre forholdet kan være i hvilken grad innføringen av to ledernivå vil kunne påvirke/ forstyrre linja og den enkelte medarbeiderens forhold til enhetsleder. Studien har på en måte som målsetning å utforske og beskrive ledelse ved en enhet på oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, i den hensikt å avdekke om ledelsen- ledelsesarbeidet for eksempel har blitt bedre/enklere og at intensjonene bak prosjektet helhetlig ledelse har blitt oppfylt. Studien vår søker spesifikt å ta for seg og belyse problematikk knyttet til forståelse av enhetsledelse og avdelingsledelse i særdeleshet som; ledelse av profesjoner, og/eller/i motsetning til ledelse som profesjon. Her underforstått spørsmål om hvorvidt innføring av avdelingsledelse har ført til bedre og mer profesjonell ledelse av enheten. Dette på bakgrunn av endret fokus på ledelse av enheten, med vektlegging av innføring av avdelingsledelse og mer profesjonell ledelse. Vi sliter litt med å se om det er noen forskjell knyttet til profesjonalisering av ledelsen ved case - skolen fra før og nå. Dette vil vi videre prøve å begrunne i vår undersøkelse.
dc.description.abstractIn this thesis we have chosen to introduce the departmental management within the units on childhood and education in Trondheim municipality as a theme. The purpose of the task is to reveal whether something has happened to the management work on the units by having gone from subject management to departmental management. The assumptions in this study are based on the fact that there are several factors that will affect the introduction of departmental management. The first will be how the department managers get expanded personnel and financial responsibilities affecting and developing the units. The other factor may be the extent to which the introduction of two management levels could affect / disrupt the line and the individual employee's relationship with the unit manager. The study aims, in a way, to explore and describe management at a unit on childhood and education in the municipality of Trondheim, with the aim of uncovering whether, for example, management management work has improved / simplified and that the intentions behind the project holistic management have been fulfilled. Our study specifically seeks to address and elucidate issues related to understanding of unit management and departmental management in particular as; management of professions, and / or / as opposed to management as a profession. Here, implied questions about whether the introduction of departmental management has led to better and more professional leadership of the unit. This based on the changed focus on the management of the unit, with emphasis on the introduction of departmental management and more professional management. We are struggling to see if there is any difference in the professionalisation of the management at the case school from before and now. We will try to justify this in our investigation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title“Fra fagledelse til avdelingsledelse” - En studie av ledelse ved en skole i Trondheim kommune
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel