Show simple item record

dc.contributor.authorSkår, Margrete
dc.contributor.authorKöhler, Berit
dc.date.accessioned2019-07-05T08:45:04Z
dc.date.available2019-07-05T08:45:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-93602-10-1
dc.identifier.issn2535-5392
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2603560
dc.description.abstractEt hovedmål med forskningen i HydroCen er å utvikle gode miljøløsninger samtidig som en tar hensyn til kraftproduksjon. I arbeidspakke 4.3 er et viktig mål å videreutvikle miljødesignkonseptet til å omfatte flere interesser knyttet til regulerte vassdrag, inkludert rekreasjonsinteresser. For å utvikle miljødesign-konseptet til «utvidet miljødesign» har vi i arbeidspakke 4.3 valgt å benytte det vi kaller demovassdrag. Denne rapporten gjør rede for rekreasjonsinteresser knyttet til det valgte demovassdraget, Nea i Selbu og Tydal kommune. Nea var interessant som demovassdrag først og fremst fordi det er en ørretelv, men også fordi det er bygd en rekke terskler i denne elva. I WP 4.3 vil vi bidra med kunnskap om tersklenes funksjon som fiskehabitat. Tersklene er også interessant å undersøke i en bredere sammenheng, knyttet til deres estetiske funksjon i landskapet. En visuell preferanseundersøkelse knyttet til tersklene vil bli gjennomført i 2019 i forlengelse av hva som presenteres i denne rapporten. Et hovedskille i Nea går mellom elva nedenfor tunnelutløpet ved Bogstadhølen og ovenfor. Nedenfor tunnelutløpet er elva preget av hyppige og raske endringer i vannstand, mens den ovenfor er preget av lavere men mer stabil vannstand fordi tersklene skaper vannspeil. I rekreasjonssammenheng er Nea først og fremst kjent som ei fiskeelv. Denne studien viser at også andre fritidsaktiviteter foregår i Nea i dag: padling, bading, opphold ved elva, turgåing, å gå på skøyter, sykling langs elva og observasjoner av dyre- og planteliv. I tillegg brukes elva av barnehager og skoler for lek og undervisning. Det er også flere turistbedrifter ved Nea. Utsyn til vann, opphold ved elva og fiske i elva er viktige motivasjonsfaktorer for å bo på campingplasser og andre turiststeder. Elva brukes altså på mange måter, men det er ikke så mange personer som utøver de ulike aktivitetene. Den begrensete bruken av elva kan skyldes lav befolkningstetthet, det at elva ligger litt bortgjemt i land-skapet, gjengroing av elvebredden og det at elva har lav og/eller varierende vannføring på grunn av re-guleringa. I denne rapporten beskrives de ulike friluftsaktivitetene knyttet til elva, og også ut utøvernes synspunkter på vannføring. For hver aktivitet foreslår vi tiltak for å stimulere til økt rekreasjonsaktivitet i og langs elva, basert på informantenes uttalelser om situasjonen i dag. Informantene viser stor variasjon i synspunkter på terskler. Et flertall synes det er positivt med vannspei-lene de gir, mens noen synes de er for unaturlige til at de kan like dem. Aktive fiskere framstår som den mest skeptiske gruppen. Fiskere er skeptiske til terskler både fordi de er kjedelige å fiske i sammenlignet med ei elv med strøm, men også basert på kunnskap om at tersklene ikke nødvendigvis er gode ørretha-bitat. Likevel, noen fiskere uttrykker, som andre, at tersklene er fine å se på og at det av den grunn er problematisk å fjerne dem. Informantene er ikke for eller imot terskler, men opplever fordeler og ulem-per ved dem. Et viktig poeng er at det er vanskelig for folk å vurdere tersklene så lenge en sentral men ukjent faktor er hva alternativet til tersklene kan være. Elver og vassdrag har fått økende betydning både for energiproduksjon og som arena for naturopple-velser i folks fritid. Tiltak for å stimulere til økt bruk av elver i rekreasjonssammenheng vil være til gode for folkehelse, trivsel og også naturmiljøet når tiltak planlegges i en tverrfaglig sammenheng.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian Research Centre for Hydropower Technologynb_NO
dc.relation.ispartofseriesHydroCen Report;9
dc.titleRekreasjonsinteresser i utvidet miljødesign: demovassdrag Neanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.localcode© NINA 2018. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record