Show simple item record

dc.contributor.advisorHammer, Bianca
dc.contributor.authorRønnestad Hoffseide, Markus Andre
dc.contributor.authorNøringseth, Nikolai Arne
dc.contributor.authorStrand, Håkon Lykkebø
dc.date.accessioned2019-06-27T14:00:12Z
dc.date.available2019-06-27T14:00:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602647
dc.description.abstractDette er en bacheloroppgave som ser på hvordan plassering påvirker valg av spisested i Ålesund kommune. Mye av studien er basert på Kivela (1997 )og Feng Wang, Li Chen og Weike Pan (2016) sine funn. Problemstillingen vi formulerte var: «Hvordan påvirker plassering valg av spisested i Ålesund.» Videre ble det formulert to forskningsspørsmål for å belyse problemstillingen: 1. Hvilke faktorer påvirker lojaliteten til restauranter 2. Finnes det andre egenskaper som er viktigere enn plassering. Ut ifra forskningsspørsmålene ble det laget 12 hypoteser. For å svare på problemstillingen har vi tatt i bruk teori fra pensumbøker, artikler og en kvantitativ spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen var en kombinasjon av spørsmål fra etablerte skalaer som marketing scales handbook og en choice-based conjoint-analyse. For å analysere svarene som respondentene avga i spørreundersøkelsen brukte vi SPSS programvaren. For å analysere data i SPSS brukte vi deskriptiv analyse, faktoranalyse, multipel regresjon og ANOVA. Når vi testet hypotesene viste det seg at 6 av 12 hypoteser ble støttet med varierende signifikans. I diskusjonen drøftet vi hypotesene ut ifra forskningsspørsmål 1, og forskningsspørsmål 2 ble diskutert ut ifra svarene på choice-based conjoint analysen. Det vi fant ut gjennom diskusjonen var at hypotese 11 viste at personer bosatt utenfor sentrum har økt lojalitet til restauranter. Videre fant vi ut at det var en rekke variabler som påvirker lojaliteten til restauranter. Vi fant også ut at det finnes andre egenskaper som er viktigere enn plassering, disse egenskapene var pris på mat, kvalitet på mat og type mat. Vi konkluderte derfor med følgene: Den fysiske plasseringen av restauranter har en påvirkning på kundens valg av spisested, men er ikke den avgjørende egenskapen.
dc.description.abstractThis is a bachelorthesis that takes a look at how placement affects the choice of restaurants in Ålesund municipality. Parts of our study is based on prior findings in the studies by Kivela (1997) and Feng Wang, Li Chen and Weike Pan (2016). Our thesis question is: “How does placement affect the choice of dining out in Ålesund?” Further we derived two research questions to highlight our thesis question: 1. Which factors affect loyalty to restaurants? 2. Are there other attributes that are more important than placement? Based on our research questions, we formulated 12 hypotheses. In order to answer our thesis question we made use of theory from academic textbooks, articles and our own quantitative questionnaire. Our questionnaire was a combination of questions from established scales such as: marketing scales handbooks, and a choice-based conjoint analysis. We used SPSS software in order to analyse the answers we got from our respondents in our questionnaire. To analyse the data in SPSS we conducted: descriptive analysis, factor analysis, multiple regression and ANOVA. We tested 12 hypotheses, where 6 of them were supported, but with varying significant results. We then discussed our hypotheses based off of research question number one. Our choice-based conjoint answers got discussed based off of research question number two. In hypothesis 11 we found out that respondents located outside of the city centre, showed a higher level of loyalty towards restaurants. Further, we found out that there was a number of different variables which affected loyalty towards restaurants. We also found out that there were other attributes which were of greater importance than the location of the restaurant. These attributes were: price of the food, the quality of the food and the type of food which were served. Our conclusion in this thesis is: That the physical location of the restaurant does have an affect on the customers choice of eatery, but that it is not the deciding attribute.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan påvirker plassering valg av spisested i Ålesund.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record